15th April 2024 /
Toll free 1800-233-2005
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page
tablepress_table
is_search_form
amchart
responsive_accordion
emblem_icon nrega_icon

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEME - MAHARASHTRA

Planning Department (Employment Guarantee Scheme)

mh_icon egs_icon

Government Resolutions

Name, Date, Description and Specific Number of resolution or circular

Issue DateGR NO.DescriptionDownload
06-09-2023शासन निर्णय क्रमाांक- रेशीम - 2022/प्र.क्र. 70/रोहयो-5
202309061701487316
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना रेशीम संचनालयासह कृषी विभाग व पंचायत विभागामार्फत राबविण्याबाबत.icon
21-08-2023शासन निर्णय क्र. मग्रारो - 2023/प्र.क्र. 1/महासांचालक/ मग्रारो – 5
202308211800420616
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत बांबू लागवडीसाठी अभिव्यक्ती आवडीचे द्वारे निश्चित केलेल्या संस्थाच्या माध्यमातून रोपे खरेदी करण्याबाबत.icon
25-07-2023शासन निर्णय क्र. - मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.१३७/रोहयो-०६अ
202307261606528316
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र अंतर्गत राज्यातील सर्व शाळांमध्ये संरक्षक भिंतीची कामे घेणेबाबत....icon
28-06-2023शासन निर्णय क्रमांक: मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.१९ /रोहयो-७
202306281722309716
श्री.नंदकुमार वर्मा, भा.प्र.से. (१९८९) (सेवानिवृत्त) यांची मिशन महासंचालक मनरेगा या पदावर कंत्राटी तत्वावर नेमणूक करण्याबाबत.icon
29-05-2023शासन निर्णय क्र. मग्रारो २०२३/प्र.क्र.९४/रोहयो-१०अ
202305301136087316
प्रायोगीक तत्वावर ग्राम पंचायत स्तरावर अतिरीक्त ग्राम रोजगार सेवकांची नियुक्ती करण्याबाबत.icon
26-05-2023शासन निर्णय क्रमांक- फळबाग-२०२३/ प्र.क्र.२३७/मग्रारो-५
202305261652274716
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत बांबू लागवड अंदाजपत्रकास मान्यता देणे बाबत.icon
18-05-2023शासन निर्णय क्रमांक- फळबाग-२०२३/ प्र.क्र.३२/मग्रारो-५,
202305181755073716
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कांदे साठवण करण्याचे गोदाम म्हणून कांदाचाळ उभारणेबाबत.icon
18-05-2023शासन निर्णय क्रमांक: मग्रारो-२०२३/प्र.क्र. ४९/रोहयो-७
202305181805343716
नियोजन (रोजगार हमी योजना) विभागाकरिता कंत्राटी पध्दतीने मनुष्यबळ सेवा मे.एस. टू. इन्फोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड,नरिमन पॉईंट, मुंबई या मनुष्यबळ पुरवठादार संस्थेकडून उपलब्ध करुन घेणेबाबत.icon
15-05-2023शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१०
202305151827558516
मनरेगाअंतर्गत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे धोरण अत्रधक स्पष्ट व सुटसुटीत करण्याबाबत.icon
28-04-2023शासन निर्णय क्रमांक : पविआ-१०२२/प्र.क्र.३४९/पदुम-३
202304241554124501
महाराष्ट्र राज्य सुविधा संपन्न कुटुंब व सर्वांगीण ग्रामसमृध्दी योजनांतर्गत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती (भज-क) या समाज घटकांसाठी मनरेगा आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांचे अभिसरण.icon
27-04-2023शासन निर्णय क्र. क्हहआयपी- 2023/प्र.क्र. 27/मग्रारो - 5
202304271255535816
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या सलग होतावर, होताच्या बांधावर व पडीक जमिनीवर अमृत महोत्सवी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत बांबू वृक्ष लागवडी संदर्भात समिती गठीत करणेबाबत.करणेबाबत.icon
25-04-2023शासन परिपत्रक क्र. मुशासस 0323/प्र.क्र.47/14-अे
202304251954050001
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मागेल त्याला फळबाग /ठिबक/ तुर्षार ससचन/ शेततळे शेततळयाचे अस्तरीकरण शेडनेट/ हठरतगृह आधुठनक पेरणीयंत्र (BBF) /कॉटन श्रेडर देणेबाबत. icon
24-04-2023शासन निर्णय क्रमांक : पविआ-1022/प्र.क्र.349/पदुम-3
202304241554124501
महाराष्ट्र राज्य सुविधा संपन्न कुटुंब व सर्वांगीण ग्रामसमृध्दी योजनांतर्गत
सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती (भज-क) या समाज घटकांसाठी मनरेगा आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांचे अभिसरण.
icon
13-04-2023शासन निर्णय क्रमांक :- मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१०
202304111743213316
मनरेगाअंतर्गत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे धोरण अत्रधक स्पष्ट व सुटसुटीत करण्याबाबत.icon
08-04-2023शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२३/प्र.क्र.६/मग्रारो-३
202303091247072416
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त/ जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषद/ तालुका कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत... दि. ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३icon
17-03-2023शासन शुवद्धपत्रक क्र. : मग्रारो-2020/प्र.क्र.70/रोहयो-7
202303171306132616
“शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना” राज्य योजना म्हणून राबववणेबाबत icon
08-03-2023शासन निर्णय क्रमाांकः आस्थाप-2023/प्र.क्र.6/मग्रारो-3
202303091247072416
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त/ जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषद/ तालुका कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत... दि. ०१.०३.२०२३ ते दि. ३१.०८.२०२३icon
15-02-2023शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.३३/रो-७
202302161606089816
“कंत्राटी कर्मचा-यांच्या नियुक्तीचे अधिकार जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा जिल्हाधिकारी यांच्याऐवजी सहजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करणेबाबत”icon
13-02-2023शासन शुध्दीपिक क्रमांक :- मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.47/रोहयो-10,
202302131813556716
मनरेगाअंतर्गत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे धोरण अत्रधक स्पष्ट व सुटसुटीत करण्याबाबत.icon
08-02-2023शासन परिपत्रक क्र. : मग्रारो-2017/प्र. क्र.80/मग्रारो-1
202302081817580416
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या मजूर मित्र(मेट) मार्फत
NMMS ची १००% अमंलबजावणी करण्याबाबतची कार्यपध्दती.
icon
02-02-2023शासन निर्णय क्रमांक :- मग्रारोहयो-२०९०/प्र, क्र.४७/रोहयो-९०, र
202302021917040116
मनरेगाअंतर्गत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक
मंजुरीचे धोरण अधिक स्पष्ट व सुटसुटीत करण्याबाबत.
icon
24-01-2023शासन निर्णय क्रमांक : योजना-2022/प्र.क्र.80/योजना-1
202302011139455934
महाराष्ट्र राज्य सुविधा संपन्न कुटुंब व सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी योजनांतर्गत विजाभज, इतर मागास वर्ग तसेच विमाप्र समाज घटकांसाठी मनरेगा आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या योजनांचे अभिसरण.icon
03-01-2023शासन निर्णय क्रमांक :- मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१०
202301031830559016
मनरेगाअंतर्गत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे धोरण अधिक स्पष्ट व सुटसुटीत करण्याबाबत.icon
03-01-2023झासन निर्णय क्रमांक- मग्रारो-२०२२/प्र.क्र.१७४/रोहयो-६अ
202301031847128116
मनरेगाअंतर्गत कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे धोरण अधिक स्पष्ट व सुटसुटीत करण्याबाबत.icon
03-01-2023शासन निर्णय क्रमांक : जशिअ-२०२२/प्र.क्र.३०२/जल-७.
202301031904409226
जलयुक्त शिवार अभियान २.० राबविणेबाबत.icon
15-12-2022शासन निर्णय क्रमांक- फळबाग-२०२२/ प्र.क्र.३५/ मग्रारो-५
202212151524083516
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या सलग होतावर,. होताच्या बांधावर व पडीक जमीनीवर अमृत महोत्सवी. फळझाड / वृक्ष लागवड व फूलपिक लागवड योजनेंतर्गत आर्थिक मापदंडाबाबत.icon
14-12-2022शासन निर्णय क्रमांक- मग्रारो-२०२२/प्र.क्र.१७४/रोहयो-६अ
202212151125543416
मनरेगा आणि विविध विभागांच्या योजनांचे अभिसरण करुन सुविधा संपन्न कुटुंब मिज्न राबविणे आणि सर्वांगीण ग्रामसमृध्दी साध्य करणेबाबत.icon
04-11-2022शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०२१/प्र.क्र.१८२/मग्रारो-१
202211041907250616
राज्यातील प्रत्येक कुटुंब लखपती करण्याच्या उद्देशाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे गतीने पूर्ण करण्यासाठी SOP (मान ऑपरेटिंग प्रक्रिया)icon
03-10-2022झासन निर्णय क्रमांक: मगांराग्रारोहयो-२०२२/ प्र.क्र.४५/रोहयो-१०अ
202210031250064916
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्राम
समृध्दी दिवस राबविण्याबाबत.
icon
10-08-2022शासन निर्णय क्रमांक- फळबाग-२०२२/ प्र.क्र.३५/ मग्रारो-५
202208101510231916
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या सलग होतावर, होताच्या बांधावर व पडीक जमीनीवर अमृत महोत्सवी फळझाड / वृक्ष लागवड व फूलपिक लागवड योजनेंतर्गत आर्थिक मापदंडाबाबत.icon
31-05-2022शासन निर्णय क्रमांक :- मग्रारोहयो 2022/प्र.क्र.160/रोहयो 7
202206091735388216
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत देण्यात येणा-या विविध योजनांचा लाभ इतर विभागांच्या योजनांशी समन्वय पध्दतीने देण्यासाठी मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स गठीत करण्याबाबत.icon
30-03-2022शासन निर्णय क्र. फळबाग- 2021/प्र.क्र.63/मग्रारो - 5
202203301615512916
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत वैयक्ततक लाभार्थ्याच्या सलग शेतावर, शेताच्या बाांधावर
व पडीक जममनीवर अमृत महोत्सवी फळझाड / वृक्ष
लागवड व फू लमपक लागवड कायगक्रम राबमवण्याबाबत..
icon
29-03-2022शासन निर्णय क्रमांक- मग्रारो-२०२२/प्र.क्र.०२/रोहयो-०६अमातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना अंतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षाच्या आराखड्यास मान्यता देणेबाबत....icon
25-03-2022शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०२२ /प्र.क्र.७९/रोहयो-७ 202203151552173016महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) अंतर्गत पुरवठादार व्यवस्थापन धोरणाबाबत.icon
17-03-2022शासन निर्णय क्रमांक- मग्रारो-2022/प्र.क्र.40/ममीणाषर-1
202203171643019916
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पूर्ण केलेल्या योजनांचा काळ, काम व वेग अभ्यासाच्या आढावा व पडताळणीकरिता समिती गठित करण्याबाबत.icon
15-03-2022शासन शुनिपत्रक क्र. मग्रारो-२०२२ /प्र.क्र.७९/रोहयो-७
202203151552173016
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) अंतर्गत पुरवठादार व्यवस्थापन धोरणाबाबत.icon
03-03-2022शासन निर्णय क्रमांक- मग्रारो-२०२२/प्र.क्र.०२/रोहयो-०६अमातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना अंतर्गत सन॒ २०२२-२३ या वर्षाच्या आराखड्यास मान्यता देणेबाबत....icon
21-02-2022शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- मग्रारो-2022/प्र.क्र.02/रोहयो-06अ
202202211555562616
मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना अंतर्गत सन 2021-22 वर्षाच्या आराखड्यास मान्यता देणेबाबत.... icon
25-01-2022शासन निर्णय क्रमांक- मग्रारो-2022/प्र.क्र.02/रोहयो-06अ
202201251517068616
मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना अंतर्गत सन २०२१-२२ वर्षाच्या
आराखड्यास मान्यता देणेबाबत...
icon
08-12-2021शासन निर्णय क्रमाांक :- ममारोहय ग्रो 2021 /प्र.क्र.113 /रोहय ग्रो 7“कें द्र पुरस्कृ त महात्मा गाांधी राष्रीय ग्र मामीण रोजगार हमी य ग्रोजनेअंतर्गत काम करणाऱ्य ग्रा य ग्रांत्रणा साठीचे मानव सांसाधन ववकास व्य ग्रवस्थापनाबाबत”icon
11-11-2021शासन निर्णय क्रमाांक- मग्रारो-2021/प्र.क्र.२९/रोहयो-10अविविध योजनाांच्या अविसरणामधून “मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणांद
रस्ते योजना” राबविणेबाबत ...
icon
04-10-2021शासन निर्णय क्रमाांक :- मग्रारोहयो 2021/प्र.क्र.05/रोहयो 7
202108041741228816
“केंद्र पुरस्कृत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र” योजनेतून काम करणा-या मजुरांना ८ दिवसाच्या आत मजूरी अदा करणे तसेच तदनुषंगिक अडचणी सोडवणे बाबत.”icon
06-04-2021शासन निर्णय क्रमाांक- मग्रारो 2014/प्र.क्र.16/ममाषो-01‍
202104061705043416
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत शेततळ्यांच्या अस्तरीकरणास परवानगी देण्याबाबत.icon
30-03-2021शासन निर्णय क्रमाांक- मग्रारो 2021/प्र.क्र.26/रोियो-10अ
202103301318530716
अभिसरण, संयोजन आणि श्रमदानातून मनरेगांत पाहिजे ते काम घेणे आणि हवे तेव्हा पूर्ण करणे.icon
22-03-2021शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2020/प्र.क्र. 165 /रोहयो-7
202103221717436616
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून "जलशक्ती अभियान " राबविणे बाबत..icon
08-03-2021शासन निर्णय क्रमाांकः मग्रारो-2020/प्र.क्र.125/रोहयो-7
202103081450561916
"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधन वितरित करावयाची कार्यपद्धती"icon
07-03-2021शासन निर्णय क्रमाांक : मग्रारो-2016/प्र.क्र.85/मग्रारो-1
202103041409310616
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सिंचन सुविधेसाठी वैयक्तिक सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत सुधारित सूचना.icon
04-03-2021शासन निर्णय क्रमाांक : मग्रारो-2016/प्र.क्र.85/मग्रारो-1
202103041409310616
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सिंचन सुविधेसाठी वैयक्तिक सिंचन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता. देण्याबाबत सुधारित सूचना.icon
03-02-2021शासन निर्णय क्रमाांकः मग्रारो-2020/प्र.क्र.70/रोहयो-7
202102041247553216
शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना” राज्य योजना म्हणून राबविणेबाबत.icon
14-01-2021झासन निर्णय क्रमांकः मभवा-२०१९/प्र. क्र. १३/सेवा-९
202101141237329905
राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना.दि. १ जानेवारी, २०१९ ते दि. ३० जून,२०१९ या कालावधील अनुज्ञेय महागाई भत्ता वाढीची थकबाकी मंजूर करण्याबाबत.icon
13-01-2021शासन निर्णय क्रमाांक : मग्रारो-2020/प्र.क्र.97/रोहयो-10अ
202101131746070816
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत CSO / FPO/CBO/ NGO ची अखर्चिक भागीदारी.icon
11-01-2021शासन आदेश क्रमाांकः कृ जषआ 1418/प्र.क्र.410/16अे
202101111637148601
जिल्हा परिषदांकडील कृषि अधिकारी, गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे राज्य शासनाच्या कृषि विभागात कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) (राजपत्रित) या पदावर समावेशन.icon
29-12-2020शासन निर्णय क्रमाांक : मग्रारो-2020/प्र.क्र. 117/मग्रारो-1.
२०२०१२२९१६५५०८०६१६
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कृ षि षिभागामार्ग त घेण्यात येणाऱ्या शेततळयाांचे आर्थिक मापदांड सुधारण्याबाबत.icon
24-12-2020शासन निर्णय क्रमाांकः मग्रारो-2016/प्र.क्र.34/रोहयो-10महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र अंतर्गत प्रशासकीय व ताांत्रिक मांजुरीचे अत्रधकार प्रदान
करण्याबाबत. छाननी सत्रमतीस मुदतवाढ देणेबाबत.
icon
15-12-2020शासन निर्णय क्रमाांकः मग्रारो-2020/प्र.क्र.70/रोहयो-7“शरद पवार ग्रामसमृध्दी
योजना” राज्य योजना म्हणून राबविणेबाबत
01-12-2020शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2020/प्र.क्र.75/रोहयो-7
202012011801501716
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद शाळांचा आणि अंगणवाड्यांचा भौतिक विकास करून त्याचा शैक्षणिक उपयोग करण्याबाबत.icon
10-11-2020शासन निर्णय क्रमाांक : मग्रारो-2016/प्र.क्र.61/मग्रारो-1
202011101654023616
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वैयक्‍तीक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर व शेतक-यांच्या शोत जमिनीवर वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार निश्चित करण्याबाबत.icon
05-10-2020शासन निर्णय क्रमांक : मग्रारो-2020/प्र.क्र.30/रोहयो-7नियोजि (रोहयो) निभागातील निनिध कामकाजाचा आढािा घेऊि योजिेची राज्यात प्रभािी अंमलबजािणी करण्यासाठी अभ्यासगट
सनमतीची स्थापिा करणेबाबत.
icon
16-09-2020शासन निर्णय क्रमाांक- रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ
202009161556292416
विविध योजनांच्या अभिसरणामधून “पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना” राबविणेबाबत (शुध्दीपत्रक).icon
02-09-2020GR 02.09.2020 link points .pdfमहात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतनू गाव करण्याकररता माहहती, प्रशिऺणेआणणicon
14-08-2020शासन निर्णय क्रमांक :- मग्रारोहयो-2020/प्र.क्र.29/रोहयो 7
202008171410555516
नियोजन (रोहयो) विभागाच्या ई-प्रशासन प्रकल्पासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (Project Implementation
Committee) गठीत करण्याबाबत
icon
05-08-2020शासि परिपत्रक क्र. : मग्रारोहयो - २०२०/प्र.क्र.21/रोहयो-७
202008051523207416
लेबर बजेट २०२१-२२ चे नियोजि व वार्षिक कृती आराखडा तयार करणे तसेच २०२०-२१ चे पूरक आराखडा करणे बाबतicon
08-07-2020शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2020/ प्र.क्र.21/मग्रारो-5
202007081727340916
निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण विभागात नुकसानग्रस्त फळबागांचे रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग योजनेअंतर्गत पुनर्लागवड व पुनरुज्जीवन लागवड कार्यक्रमास मान्यता मिळणेबाबत...icon
21-05-2020शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.१०२ (भाग-२)/मग्रारो-१महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वन विभागामार्फत घेण्यात येणाऱ्या कामांना मान्यता देण्याकरिता गठीत करण्यात आलेल्या समितीस मुदतवाढ देण्याबाबतicon
04-05-2020शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.१०२/मग्रारो-१महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सामाजिक वनीकरण तसेच वन विभागामार्फत घेण्यात येणाऱ्या रोपवाटिका,रोपवन, मृद - जलसंधारण इत्यादी कामांतर्गत हजेरीपत्रके निर्गमित करणे, भरणे, पारित करणे, आणि कुझ्ल / अकुड्ल बाबींचे भूगतान करणे इ. कामासंदर्भात वन विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास मुदतवाढ देण्याबाबत...icon
28-04-2020शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.३४/रोहयो-१०महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-गहाराष्ट्र अंतर्गत प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत. छाननी समितीस मुदतवाढ
देणेबाबत.
icon
18-02-2020शासन निर्णय क्रमाांकः आस्थाप-2017/प्र.क्र. 30/मग्रारो-3
202002181228310516
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी/ जिल्हा परिषद/ तालुका कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत...
दि.०१.०३.२०२० ते दि. ३१.०८.२०२०
icon
07-11-2019शासन निर्णय क्रमाांक : विवहर-2017/प्र.क्र.51/मग्रारो-5राज्य रोजगार हमी योजनेंतगगत घेण्यात आलेल्या धडक सिंचन विवहर कायगक्रमाांतगगत पुनर्जजवित विहीरींपैकी विल्लक / सुरु होऊ शकणाऱ्या विहीरी पूणग करण्यािं व योजनेिं मुदतिाढ देण्याबाबत....icon
20-09-2019शासन निर्णय क्रमाांक: आस्थाप-2017/प्र.क्र.30/मग्रारो-3,
201909202030258016
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीयआयुक्त /जिल्हाधिकारी / जिल्हा परिषद /तालुका कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत, दिनांक ०१.१०.२०१९ ते दिनांक २९.०२.२०२०icon
18-09-2019शासन निर्णय क्र. : मग्रारो-2016/प्र.क्र.120/मग्रारो-1महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी याजेनेअंतर्गत कृ षि षिभागातील सक्षम अषधकाऱयाांना नाडेप, व्हमी कां पोस्टिंग व इतर कामाांबाबत मजूरी प्रदान तसेच कामाांना ताांषिक मांजूरी व प्रशासकीय मान्यताषिियक प्रदान करण्यात आलेल्याअषधकारास मुदतिाढ देण्याबाबतicon
09-09-2019शासन निर्णय क्रमाांक- रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ
201909091515114016
विविध योजनाांच्या अविसरणामधून “पालकमांत्री
शेत/पाणांद रस्ते योजना” राबविणेबाबत (शुध्दीपत्रक).
icon
06-08-2019शासन निर्णय क्र.मग्रारो 2019/प्र.क्र.11/रोहयो-6बमहात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत
मजुराांची मजुरी T+8 या कालावधीमध्ये द्वितीय
स्वाक्षरीकत्याकडून मांजूर होणेबाबत.
icon
04-07-2019शासन निर्णय क्रमाांक: शेततळे-2018/प्र.क्र.129/मग्रारो-5
201907041730495616
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी
योजना व मागेल त्याला शेततळे योजनेंतर्गत
अभिसरणाव्दारे शेततळयाची कामे घेण्याबाबत...
icon
25-03-2019शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2016/प्र.क्र.102 भाग-2/मग्रारो-1
201903261437451116
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हम योजनेंतर्गत वन विभागामार्फत घेण्यात येणाऱ्या कामांना मान्यता देण्याकरिता गठीत करण्यात आलेल्या समितीस मुदतवाढ देण्याबाबतicon
13-03-2019शासन निर्णय क्रमाांकः आस्थाप-2017/प्र.क्र. 30/मग्रारो-3
201903131051093016
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी
योजना - महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त/ जिल्हाधिकारी/ जिल्हा परिषद/ तालुका कार्यालयातील अस्थायी
पदांना मुदतवाढ देणेबाबत... दि.०१.०३.२०१९ ते दि. ३०.०९.२०१९
icon
21-02-2019शासन निर्णय क्रमाांक: शेततळे-2018/प्र.क्र.129/मग्रारो-5
201902211635387016
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व मागेल त्याला शेततळे योजनेंतर्गत अभिसरणाव्दारे शेततळयाची कामे घेण्याबाबत...icon
06-02-2019शासन निर्णय क्रमाांक-रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ
201902061738015416
विविध योजनांच्या अभिसरणामधून “पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना”राबविणेबाबत (शुध्दीपत्रक).icon
06-02-2019शासन निर्णय क्रमांक : विवहर 2017/प्र.क्र.98/मग्रारो-5
201902071249330416
नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया व नागपूर जिल्हयांमध्ये सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम अंतर्गत अतिरिक्त १३००० सिंचन विहिरींचा लक्षांक व योजनेत वर्धा जिल्हयाचे समावेशन करणेबाबत...icon
30-11-2018शासन निर्णय क्र. : मग्रारो-2016/प्र.क्र.120/मग्रारो-1
201811301605034616
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी याजेनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभाची सलग समपातळी चर, गुरे प्रतिबंधक चर, अनघड दगडी बांध, लहान माती बांध, कंपार्टमेंट बंडिंग, ढाळीचे बांधबंदिस्ती, गॅबियन बंधारा, माती नाला बांध इ. मृद व जलसंधारणाच्या कामांबाबत तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार कृषि विभागास प्रदान करण्याबाबत...icon
28-11-2018शासन निर्णय क्रमांक : शेततळे-2018/प्र.क्र.6/रोहयो-5"मागेल त्याला शेततळे" योजनेअंतर्गत कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर शेततळ्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी निश्‍चित करण्यात आलेल्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याबाबत.icon
05-11-2018शासन निर्णय ग्र‍क्र.‍ममाषो-2018/प्र.क्र.138/ममाषो-1
201811051444365716
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत राज्य अभिसरण आराखड्याची अंमलबजावणी करणेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना.icon
05-11-2018शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2018/प्र.क्र.138/मग्रारो-1
201811051444365716
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत राज्य अभिसरण आराखड्याची अंमलबजावणी करणेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना.icon
04-11-2018शासन निर्णय क्रमाांकः आस्थाप-2017/प्र.क्र. 30/मग्रारो-3
201810041824194216
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त/ वजल्हावधकारी/वजल्हा पवरषद/ तालुका कायालयातील अस्थायी पदाांना मुदतिाढ देणेबाबत... दि.०१.१०.२०१८ ते दि. २८.०२.२०१९icon
01-11-2018GR 01-11-2018.pdf
201811011435278516
नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया व नागपूर जिल्ह्यांमध्ये सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम घेण्याबाबत.icon
01-11-2018शासन निर्णय क्रमांक : विहीर-2016/प्र.क्र.31/रोहयो-5
201811011435278516
नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया व नागपूर जिल्हयांमध्ये सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम घेण्याबाबत...icon
12-10-2018शासन निर्णय क्र. : मग्रारो-2016 / प्र.क्र. 102 / मग्रारो-1
201810121827577116
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वन विभागातील अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय अधिकारांत सुधारणा करण्याबाबत व वन विकास महामंडळ (Forest Development Corporation of Maharashtra Ltd.) मधील सक्षम अधिकाऱ्यांना तांत्रिक मंजूरी व प्रशासकीय मान्यता विषयक अधिकार प्रदान करण्याबाबत...icon
12-10-2018शासन निर्णय क्रमाांक-रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ
201810121713037516
विविध योजनांच्या अभिसरणामधून “पालकमंत्री
शेत/पाणंद रस्ते योजना” राबविणेबाबत
(शुध्दीपत्रक).
icon
04-10-2018शासन निर्णय क्र.आस्थाप-2017/प्र.क्र. 30/मग्रारो-3, दिनांक 04.10.2018
201810041824194216
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त/ वजल्हावधकारी वजल्हा पवरषद/ तालुका कायालयातील अस्थायी पदाांना मुदतिाढ देणेबाबत...
वद.01.10.2018 ते वद. 28.02.2019
icon 
30-06-2018शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2016/प्र.क्र.102 भाग-2/मग्रारो-1
201806281411525516
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत वन ववभागामार्ग त घेण्यात येणाऱ्या कामाांना मान्यता देण्याकवरता गठीत करण्यात
आलेल्या सवमतीस मुदतवाढ देण्याबाबत
icon
29-05-2018
शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2018/प्र.क्र.51/ममीणाषर-1
201805291544243016
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
अंतर्गत १२.५ सें.मी. 2 २५ से.मी. पिशवीत रोपे २०
सें.मी. 2 ३० सें.मी. पिशवीत स्थानांतरीत करण्याचे
रोपवाटिकेचे तांत्रिक व आर्थिक मापदंडास मान्यता
देण्याबाबत.
icon
29-05-2018शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2016/प्र.क्र.61/मग्रारो-1
201805291544379516
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्‍तीक लाभार्थ्यांच्या होताच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीवर वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत वृक्ष
लागवड कार्यक्रम राबविण्यातबाबत.
icon
29-05-2018शासन निर्णय क्र : मग्रारो २०१६ /प्र.क्र.६१/मग्रारो-१
201805291544243016
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
अंतर्गत १२.५ सें.मी. X २५ से.मी. पिशवीत रोपे २०
सें.मी. X ३० सें.मी. पिशवीत स्थानांतरीत करण्याचे
रोपवाटिकेचे तांत्रिक व आर्थिक मापदंडास मान्यता
देण्याबाबत.
icon
29-05-2018शासन निर्णय क्र : मग्रारो २०१८ /प्र.क्र.५१/मग्रारो-१
201805291544379516
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्‍तीक लाभार्थ्यांच्या होताच्या बांधावर व दोतकऱ्यांच्या शेत जमिनीवर वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत वृक्ष
लागवड कार्यक्रम राबविण्यातबाबत.
icon
23-04-2018शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2017/प्र.क्र.52/मग्रारो-1
201804231619039216
महात्मा गांधी नरेगाच्या कामावरील हजेरीपट (8-muster) करण्यासाठी आपले सरकार केंद्राला प्रदान करण्याचे सेवा शुल्काचा दर निश्चित करण्याबाबत.icon
23-04-2018शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१७/ प्र.क्र.५२/ रोहयो-१
201804231619039216
महात्मा गाांधी नरेगाच्या कामावरील हजेरीपट (e-muster) करण्यासाठी
आपले सरकार कें द्राला प्रदान करण्याचे सेवा शुल्काचा दर नननित करण्याबाबत.
icon 
18-04-2018शासन निर्णय क्रमाांक : एफडीसी-2017/रोहयो/प्र.क्र.5/फ- 5
201804181615304219
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र वन विकास महामंडळातील सक्षम अधिका-यांना तांत्रिक प्रशासकीय मान्यता
विषयक अधिकार प्रदान करण्याबाबत.
icon
16-04-2018शासन निर्णय क्रमाांक : मग्रारो-2018/प्र.क्र. 42/मग्रारो-1.
201804161159342016
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजुरीचे दरपत्रकicon
16-04-2018शासन निर्णय क्रमाांक- मग्रारो-2016/प्र.क्र.34/रोहयो-10
201804161315156016
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र अंतर्गत प्रशासकीय व ताांत्रिक मांजुरीचे अत्रधकार प्रदान करण्याबाबत.
छाननी सत्रमतीस मुदतवाढ देणेबाबत...
icon
16-04-2018शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१८ / प्र.क्र.४२/ रोहयो-१
201804161315156016
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र अंतर्गत प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत.
छाननी समितीस मुदतवाढ देणेबाबत...
icon
16-04-2018शासन निर्णय क्र : मग्रारो २०१६ /प्र.क्र.३४ /मग्रारो-१०
201804161159342016
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजुरीचे दरपत्रक icon
12-04-2018शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2016/प्र.क्र.102/मग्रारो-1
201804131217183516
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत सामाजजक वनीकरण तसेच वन जवभागामार्ग त घेण्यात येणाऱ्या रोपवाजिका, रोपवन, मृद - जलसांधारण इत्यादी कामाांतगगत हजेरीपत्रके जनगगजमत करणे, भरणे, पाजरत करणे, आजण कु शल अकु शल बाबींचे भूगतान करण्याचे अजधकार वन जवभागास प्रदान करण्याबाबत....icon
12-04-2018शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2016/प्र.क्र.102/मग्रारो-1
201804131217183516
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत सामाजजक वनीकरण तसेच वन जवभागामार्ग त घेण्यात येणाऱ्या रोपवाजिका, रोपवन, मृद - जलसांधारण इत्यादी कामाांतगगत हजेरीपत्रके जनगगजमत करणे, भरणे, पाजरत करणे, आजण कु शल अकु शल बाबींचे भूगतान करण्याचे अजधकार वन जवभागास प्रदान करण्याबाबत.... icon
12-04-2018शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2016/प्र.क्र.61/मग्रारो-1
201804131143259816
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्‍तीक लाभार्थ्यांच्या होताच्या बांधावर व दोतक-यांच्या होत जमिनीवर वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण झाखेमार्फत वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्यातबाबत.icon
12-04-2018शासन निर्णय क्र : मग्रारो २०१६ /प्र.क्र.६१/मग्रारो-१
201804131143259816
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्‍तीक लाभार्थ्यांच्या होताच्या बांधावर व दोतक-यांच्या होत जमिनीवर वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण झाखेमार्फत वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्यातबाबत.icon
12-04-2018शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१६/ प्र.क्र.१०२ / रोहयो-१
201804131217183516
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सामाजिक वनीकरण तसेच वन विभागामार्फत घेण्यात येणाऱ्या रोपवाटिका,
रोपवन, मृद॒- जलसंधारण इत्यादी कामांतर्गत हजेरीपत्रके निर्गमित करणे, भरणे, पारित करणे, आणि कुशल / अकुशल बाबींचे भूगतान करण्याचे अधिकार वन
विभागास प्रदान करण्याबाबत....
icon
11-04-2018शासन निर्णय क्रमांक : शेततळे-2018/प्र.क्र.6/रोहयो-5
201804111652551216
"मागेल त्याला शेततळे" योजनेअंतगगत कायारंभ आदेश ददल्यानंतर शेततळ्याचे काम पूर्ग करण्यासाठी दनश्चीत करण्यात आलेल्या कालावधीस मुदतवाढ
देण्याबाबत.
icon
11-04-2018शासन निर्णय क्र : शेततळे २०१८ /प्र.क्र.६ /मग्रारो-५
201804111652551216
"मागेल त्याला शेततळे" योजनेअंतर्गत कार्यारंभ
आदेश दिल्यानंतर शेततळ्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी निश्‍चीत करण्यात आलेल्या
कालावधीस मुदतवाढ देण्याबाबत.
icon
13-03-2018शासन निर्णय क्र : आस्थाप-२०१७ /प्र.क्र. ३० /मग्रारो-३
201803131713008416
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी / जिल्हा परिषद / तालुका कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत...
दिनांक ०१.०३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८
icon
27-02-2018शासन निर्णय क्रमाांक-रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ
201802271555054216
विविध योजनांच्या अभिसरणामधून “पालकमंत्री शोत/पाणंद रस्ते योजना” राबविणेबाबत.icon
26-02-2018शासन निर्णय क्र. फळबाग - २०१८ / प्र. क्र.७ / रोहयो ५सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फलोत्यादन
कार्यक्रमासाठी सर्वसाधारण लाभार्थ्यांकरिता पतमर्यादा मंजूरीबाबत
icon
26-02-2018शासन निर्णय क्र. फळबाग - २०१८ / प्र. क्र.७ / रोहयो ५सन॒ २०१७-१८ या वित्तीय वर्षातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फलोत्पादन
कार्यक्रमासाठी विशेष घटक योजना/ अनुसूचीत जातीच्या लाभार्थ्यांकरिता पतमर्यादेस मंजूरी देण्याबाबत.
icon
20-01-2018शासन निर्णय क्र : आस्थाप-२०१७ /प्र.क्र. ३० /मग्रारो-३
201801201350497216
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र, नागपूर, आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त “जिल्हाधिकारी /जिल्हा परिषद /तालुका कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत.
दिनांक ०१.०१.२०१८ ते २८.०२.२०१८.
icon
04-01-2018शासन निर्णय क्र. : विहीर-२०१६/प्र.क्र.३१/रोहयो-५
201801041440521216
नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया व नागपूर जिल्हयांमध्ये सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम घेण्याबाबतicon Link 
31-10-2017शासन निर्णय आस्थाप-2017/प्र.क्र.102/मग्रारो-3
20171031110051316
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा जिल्हाधिकारी व सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मध्ये कामाची जबाबदारी निश्चित करणेबाबत.....icon
30-10-2017शासन निर्णय क्र :- फळबाग-२०१७ /प्र.क्र.१०२ /मग्रारो-५सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षातील रोजगार हमी
योजनेअंतर्गत फलोत्यादन कार्यक्रमासाठी सर्वसाधारण लाभार्थ्यांकरिता पतमर्यादा मंजूरीबाबत
icon
09-10-2017शासन निर्णय क्रमांक आस्थाप-२०१७ /प्र.क्र.३० /मग्रारो-३महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मगांराग्रारोहयो -महाराष्ट्र आयुक्तालय, नागपूर व विभागीय आयुक्त /जिल्हाधिकारी / जिल्हा
परिषद/तालुका कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत
दिनांक ०१.१०.२०१७ ते दिनांक ३१.१२.२०१७
icon
29-09-2017शासन निर्णय क्र :- आस्थाप-२०१७ /प्र.क्र.१०२ /मग्रारो-३
201709291421126316
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा जिल्हाधिकारी वसह॒
जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा मुख्य. कार्यकारी अधिकारी यांचे मध्ये कामाची जबाबदारी निश्चित करणेबाबत .....
icon
04-09-2017शासन निर्णय क्र :- मग्रारो-२०१६ /प्र.क्र.१७३ /मग्रारो-१० अ
201709071420421516
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्राम रोजगार सेवकांच्या तक्रारीसंदर्भात अनुसरावयाची कार्यपध्दती.icon
29-08-2017शासन निर्णय क्र.मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.३४/ रोहयो-१०
201708221707409316
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र अंतर्गत प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत. छाननी समितीस मुदतवाढ देणेबाबत...icon
28-08-2017शासन निर्णय क्र :- आस्थाप-२०१५/प्र.क्र.८८/मग्रारो-३
201707291206370116
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने
अंतर्गत विशेष तांत्रिक अधिकारी-मगांराग्रारोहयो
(Special Technical Officer-MGNREGA) यांची
जिल्हा परिषद आस्थापनेवर ९६ पदे निर्माण
केलेल्या पदांना ५ वर्षे मुदतवाढ देण्याबाबत
icon
02-08-2017शासन निर्णय क्र.शेतत-२०१७/प्र.क्र.४४/रोहयो-५
201708041141312116
“ मागेल त्याला शेततळे” योजनेअंतर्गत आदिवासी
उपयोजना क्षेत्रामध्ये (TSP) लाभार्थी निवडीसाठी ठरवून दिलेली जमीन धारणेची अट शिथिल करणेबाबत.
icon
01-08-2017शासन निर्णय क्र.शेतत-२०१७/प्र.क्र.१८/रोहयो-५सन २०९७-१८ या वित्तीय वर्षासाठी मागेल त्याला शेततळे योजनेकरिता निधी आयुक्त (कृषी), पुणे यांच्याकडे वर्ग करणेबाबत.icon
31-07-2017शासन निर्णय क्र.विहीर -२०१६ /प्र.क्र.१७ /रोहयो-५सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षासाठी “सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम” योजनेकरिता निधी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचेकडे वितरीत करणेबाबत.icon
03-07-2017शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो-२०१३/प्र.क्र.०१/रोहयो-१
201705231340079116
महिला व बाल विकास विभागाच्या योजनेशी अभिसरण करून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत अंगणवाडी केंद्र इमारतीचे बांधकाम करणेबाबत.icon
20-05-2017शासन निर्णय क्र.शेततळे-२०१६/प्र.क्र.११५/रोहयो-५
2017052221022052616
“मागेल त्याला शेततळे” योजनेअंतर्गत कोकण विभागासाठी सुधारीत आकारमानाच्या शेततळ्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता देणेबाबत.icon
05-05-2017शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१७ / प्र.क्र.०८ / रोहयो-१
201705051256297816
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य
व्यवसाय विभागामार्फत मत्स्यसंवर्धन विषयक कामांबाबत...
icon
01-04-2017शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१७ / प्र.क्र.१६/ रोहयो-१
201703241115184616
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजुरीचे
दरपत्रक
icon
27-03-2017शासन निर्णय क्र. फळबाग - २०१७ / प्र. क्र.१० / रोहयो ५रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फलोत्पादन कार्यक्रमाकरिता विशेष घटक योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी पतमर्यादा मंजूरीबाबतicon
27-03-2017शासन निर्णय क्र. फळबाग - २०१७ / प्र. क्र.१० / रोहयो ५रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फलोत्पादन कार्यक्रमासाठी
सर्वसाधारण लाभार्थ्याकरिता पतमर्यादा मंजूरीबाबत.
icon
21-03-2017GRNo - Dhadak-2016/C.R.5/Egs-5, Dated 21.3.2017रोजगार हमी योजनेअंतर्गत धडक सिंचन विहीर कार्यक्रमांतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यात देण्यात आलेल्या
प्रती तालुका ३०० विहीरींच्या अतिरीक्त लक्षांकाच्या
अंमलबजावणीस मुदतवाढ देण्याबाबत.
icon
06-03-2017शासन निर्णय क्र : आस्थाप-२०१७ /प्र.क्र. ३० /मग्रारो-३
201703061317212816
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मधगांराग्रारोहयो - महाराष्ट्र
आयुक्तालय, नागपूर व विभागीय आयुक्त /
जिल्हाधिकारी / जिल्हाधिकारी / जिल्हा परिषद/ तालुका कार्यालयातील अस्थायी
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत
दिनांक ०१.०३.२०१७ ते दिनांक ३०.०९.२०१७
icon
20-12-2016शासन निर्णय. क्र. मग्रारोहयो/निवि/२०१६-१७/प्र. क्र. २३ / रोहयो-९
201612201526172816
GIS Implementation in MGNREGA राज्यस्तरीय
GIS WORKING GROUP (Expanded) विस्तारीत
समिती स्थापन करणेबाबत.. .. ..
icon
14-12-2016शासन निर्णय क्रमांक- धडक-२०१६/ प्र.क्र.५/ मग्रारो-५
201608261302137416
धडक सिंचन विहीर कार्यक्रमांतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यात देण्यात आलेल्या प्रति तालुका ३०० विहीरींच्या अतिरिक्त लक्षांकाची अंमलबजावणी करणेबाबत.icon
14-12-2016शासन निर्णय क्र. - मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.१२०/मग्रारो-१
201608261302137416
धडक सिंचन विहीर कार्यक्रमांतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यात देण्यात आलेल्या प्रति तालुका ३०० विहीरींच्या अतिरिक्त लक्षांकाची अंमलबजावणी करणेबाबत.icon
25-10-2016शासन निर्णय क्रमांक- योजना-२०१५/प्र.क्र.२८(३)/रोहयो-५
201610251726273816
राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या जवाहर /
धडक सिंचन विहीर कार्यक्रमातील अपूर्ण विहीरी पूर्ण करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत.
icon
15-10-2016शासन निर्णय क्र :- आस्थाप-२०१६/प्र.क्र.१५९ /मग्रारो-३
201610151226226816
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र आयुक्तालय कार्यालयातील लेखाधिकारी पदावर कार्यरत
अधिकारीयांचे गोपनिय अहवाल लिहिण्यासाठी प्रतिवेदन अधिकारी व
पुनर्विलोकन अधिकारी घोषित करणेबाबत
icon
10-10-2016शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो/निवि/२०१६-१७/प्र. क्र. २३ / रोहयो-९
201610101624477416
GIS Implementation in MGNREGA राज्यस्तरीय GIS Working Group समिती स्थापन करणेबाबतicon
01-10-2016शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2016/प्र.क्र.85/मग्रारो-1
201609261225223116
“ समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण योजना ” सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये प्रभावीपणे राबविण्याबाबत.....icon
29-09-2016शासन निर्णय क्र. : मग्रारो-2016 / प्र. क्र. 102/ मग्रारो-1
201610051507428816
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र अंतर्गत रोपवाटिका व रोपवने (वृक्ष लागवड) तयार करणे.
तांत्रिक व आर्थिक मापदंड सुधारित करणेबाबत.....
icon
29-09-2016शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2016/प्र.क्र.102/मग्रारो-1
201609261225104716
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वन विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांना तांत्रिक मंजूरी व प्रशासकीय मान्यता विषयक अधिकार प्रदान
करण्याबाबत...
icon
29-09-2016शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2016/प्र.क्र.103/मग्रारो-1
201607131103178916
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सामाजिक वनीकरण तसेच वन विभागामार्फत घेण्यात येणाऱ्या रोपवाटिका, रोपवन, मृद - जलसंधारण इत्यादी कामांतर्गत हजेरीपत्रके निर्गमित करणे, भरणे, पारित करणे, आणि कुशल / अकुशल बाबींचे भूगतान करण्याचे अधिकार वन विभागास प्रदान करण्याबाबत...icon
11-09-2016शासन निर्णय क्र. : विहीर-२०१६/प्र.क्र.३१/रोहयो-५
201609121355262516
नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, व नागपूर, जिल्ह्यांमध्ये सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम घेणेबाबत....icon
03-09-2016शासन निर्णय क्र.- फळबाग-२०१६/प्र.क्र.७५/रोहयो-५,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत आंबा, बोर, आवळा, डाळिंब व
संत्रा या फळपिकांचे लागवडीमधील अंतर व
कलमे/रोपांचे लागवडीचे सुधारित मापदंडाबाबत...
icon
03-09-2016शासन निर्णय क्र.- फळबाग-२०१६/प्र.क्र.२२/रोहयो-५महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत
वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या शेतावर राबविण्यात येणा-या फळबाग लागवड कार्यक्रम अंतर्गत हजेरी पत्रके निर्गमित करणे, भरणे, पारित करणे आणि कुशल / अकुशल बाबींचे प्रदान करण्याचे अधिकार कृषी विभागास देणेबाबत..............
icon
20-07-2016शासन निर्णय क्रमांक :- आस्थाप-२०१३/प्र.क्र.२१/मग्रारो-३
201607201121168216
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत
विशेष कार्यक्रम अधिकारी - मग्रारोहयो (Special Programme Officer - MGNREGA) यांच्या पदांना मुदतवाढ व काही पदे निरसित करण्याबाबत........
icon
13-07-2016शासन निर्णय क्रमांक- मग्रारो-२०१५/प्र.क्र.८५/मग्रारो-१
201607131103178916
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मोठया आकारमानाची शेततळी ग्रामपंचायतीमार्फत घेण्याबाबत.icon
23-06-2016शासन निर्णय क्र.-मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.६४/मग्रारो-१महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीमार्फत रोपवन संरक्षण व संगोपनाबाबतच्या
नागपूर व बीड जिल्ह्यातील कामांना मदतवाढ देण्याबाबत.
icon
17-06-2016शासन निर्णय क्रमांक- मग्रारोहयो-2010/प्र.क्र.47/रोहयो-10
201606181317338416
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र अंतर्गत प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत. छाननी समिती गठीत करण्याबाबत...icon
18-05-2016शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१३ /प्र.क्र.३२१ /रोहयो-८जुन्या रोजगार हमी योजनेची ज्ञासनमान्य यादीतील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याबाबत.icon
10-05-2016Government Resolution no.- MREGS-2016/C.R. 27/EGS-10 A
201605101507473616
गावांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक बसविण्याचे काम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अभिसरणाद्वारे घेण्याबाबत.icon
01-04-2016शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१६ /प्र.क्र.४० /रोहयो-१
201604011709205416
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार हमी योजना मजुरीचे
दरपत्रक
icon
18-03-2016शासन निर्णय क्रमांक: आयईसी-२०१६/प्र.क्र.५/मग्रारो-६ ब
201603141417081916
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फिरत्या वाहनाच्या (मोबाईल व्हॅन) माध्यमातून पुणे व औरंगाबाद विभागांमध्ये जन
जागृती करणे.
icon
11-03-2016शासन निर्णय क्रमांक: आस्थाप-२०१६/प्र.क्र.२९/मग्रारो-३
201603111741480716
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मगांराग्रारोहयो-महाराष्ट्र आयुक्तालय, नागपूर व विभागीय आयुक्त/जिल्हाधिकारी/जिल्हा परिषद/ तालुका कार्यालयातील रोजगार हमी योजना कक्षातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत.. दिनांक ०१.०३.२०१६ ते ३०.०३.२०१६icon
11-03-2016शासन निर्णय क्रमांक: हसका-2015/प्र.क्र.50/मग्रारो-3
201603111741480716
रोजगार हमी योजनेवर न्यायालयीन निर्णयानुसार कार्यरत हजेरी सहाय्यकांच्या रु.७५०-९४० या असुधारित वेतनश्रेणीत सुधारणा करुन त्यांना ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनबँड रु ४४४०-७४४० + रु.१३०० ग्रेड वेतन ही समकक्ष सुधारित वेतन संरचना अनुज्ञेय करणेबाबत...icon
17-02-2016शासन निर्णय क्रमांक- शेततळे-२०१६/प्र.क्र.१(७४)/रोहयो-५,
200602171543525516
“मागेल त्याला शेततळे” योजना मंजूर करणेबाबतicon
22-01-2016शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०१३/प्र.क्र.२११/मग्रारो-३
201601211544319716
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांची (Deputy District Program Coordinator) १२ पदांना मुदतवाढ देणेबाबत.
दिनांक ३१.७.२०१५ ते ३१.७.२०१८
icon
27-11-2015शासन निर्णय क्रमांक- योजना-2015/प्र.क्र.28(3)/रोहयो-5
2018511191117520716.
राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या धडक सिंचन विहीर योजनेतील रद्द करण्यात आलेल्या विहिरी परत सुरु करणेबाबत.icon
21-09-2015शासन निर्णय क्र.मग्रारोहयो-2013/प्र.क्र.01/रोहयो-1
201501231242418816
महिला! व बाल विकास विभागाच्या योजनेशी अभिसरण करून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत अंगणवाडी केंद्र इमारतीचे बांधकाम करणे बाबत.icon
14-09-2015शासन निर्णय क्र.मग्रारो-२०१५/प्र.क्र.८५/रोहयो-१
20150907130918 4216
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेततळ्यांची कामे ग्रामपंचायत/यंत्रणांमार्फत घेण्याबाबत.icon
05-08-2015शासन निर्णय क्रमांक: मगांराग्रारोहयो२०१3/प्र.क्र.250/रोहयो-६ब
201507301630169016
ई- प्रशासन धोरणांतर्गत रोजगार हमी योजना विभागाची प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (Project Implementation Committee) स्थापन करणे बाबत.icon
30-07-2015शासन निर्णय क्रमांक: मग्रारोहयो२०१४/प्र.क्र.49/रोहयो-६ब
201507291028439316
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची प्रचार व प्रसिध्दी करण्यासाठी जाहिरात संस्थांचे पॅनेल तयार करण्याबाबत.icon
30-07-2015शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-2015/प्र.क्र. 109 /मग्रारो-3
201507291028439316
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची प्रचार व प्रसिध्दी करण्यासाठी जाहिरात संस्थांचे पॅनेल तयार करण्याबाबत.icon
24-07-2015शासन निर्णय क्रमांक - आस्थाप-२०१५/प्र.क्र.८८/मग्रारो-३
201507241308228016
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विशेष तांत्रिक अधिकारी- मगांराग्रारोहयो (Special Technical Officer MGNREGA) यांची जिल्हा परिषद आस्थापनेवर ९६ पदे निर्माण करण्याबाबत...icon
20-07-2015शासन निर्णय क्र.मग्रारो-२०१४/प्र.क्र.२५/मग्रारो-१
201507201225512416
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण:रोजगार हमी योजने अंतर्गत अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीची कामे घेण्याबाबत.icon
06-07-2015शासन निर्णय क्रमांक आस्थाप-२०१४/प्र.क्र.१७२/मग्रारो-३
201507061236328516
नवनिर्मित पालघर जिल्हयासाठी रोजगार
हमी योजना प्रभागांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रोजगार हमी योजना
कक्षासाठी पदे निर्माण करण्याबाबत...
icon
30-05-2015No. MGR-2014/C.R. 64A/ EGS-10Aइंदिरा आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणा-या घरकुलाच्या कामातील अकुशल कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत घेण्याबाबत...icon
26-05-2015शासन निर्णय क्रमांक : मग्रारो-2015 / प्र.क्र. 56 / मग्रारो-1
लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या स्मरणार्थ दिनांक ०३ जुन ते ०९ जुन या कालावधीत राज्यात पर्यावरण सप्ताह साजरा करणे
बाबत.
icon
28.04.2015 शासन निर्णय क्रमांक : मग्रारो-२०१४/प्र.क्र.५७/रोहयो-१२
201605101601525416
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-२०१५ अंतर्गत लोकसेवा, आवश्यक
कागदपत्रे, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित
अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित करण्याबाबत.
icon
10-04-2015शासन निर्णय क्र. -मजुरी-२०१५/प्र.क्र.२८/रोहयो-१
201504131412291816
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजुरीचे दरपत्रकicon
07-04-2015शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०१५/प्र.क्र.३५/मग्रारो-३
201504071219181416
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
मगांराग्रारोहयो-महाराष्ट्र आयुक्तालय, नागपूर व विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी/ जिल्हा परिषद/ तालुका कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ.
दिनांक ०१.०३.२०१५ ते दिनांक ३१.०८.२०१५
icon
25-03-2015शासन निर्णय क्रमांक: आयईसी-2015/प्र.क्र.52 /रोहयो-6ब
201503241551147916
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फिरत्या वाहनाच्या (मोबाईल व्हॅन) माध्यमातून जन-जागृती करण्यासाठी पुणे जिल्हयाकरिता दोन मोबाईल व्हॅनची अधिक तरतूद करणेबाबत.icon
20-03-2015शासन निर्णय क्रमांक: आयईसी-2015/प्र.क्र.52 /रोहयो-6ब
201503181718314616
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फिरत्या वाहनाच्या (मोबाईल व्हॅन) माध्यमातून पुणे व औरंगाबाद विभागांमध्ये
जन जागृती करणे.
icon
13-03-2015शासन निर्णय क्रमांक: मग्रारो-2015/प्र.क्र.11/रोहयो-6ब
201503131445212316
रोजगार हमी योजनाicon
11-03-2015शासन निर्णय क्रमांक: मग्रारो-2015/प्र.क्र.11/रोहयो-6ब
201503121143100616
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत “एक दिवस मजूरासोबत” या संकल्पने अंतर्गत ग्राम रोजगार दिनी विविध उपक्रम राबविण्याबाबत.icon
03-02-2015शासन निर्णय क्रमांक रोहयो - 2013/प्र.क्र.456/रोहयो-8महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गतच्या
सिंचन विहिर तांत्रिक समितीच्या सदस्यपदी नियुक्ती करणेबाबत
icon
03-02-2015शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो/प्र. क्र. ०७/ मग्रारो -१जुन्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत दि. १.४.०८ रोजी अपूर्ण असलेली शासन मान्य यादीतील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिमेस मुदतवाढ देण्याबाबत.icon
30-01-2015शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो/प्र. क्र. ०७/ मग्रारो -१महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अपुर्ण विहिरी पुर्ण करण्यातील
अडचणी शोधून उपाययोजना सुचविण्यासाठी तांत्रिक समिती गठीत करणेबाबत
icon
30-12-2014शासन निर्णय क्रमांक :रोहयो-2012/प्र.क्र.103/रोहयो-8जुन्या रोजगार हमी योजनेची शासनमान्य यादीतील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी
दि. ३०.६.२०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.
icon
22-12-2014शासन निर्णय क्रमांक – योजना २०१३/प्र.क्र.१२३/रोहयो-५
201412231446593016
राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या जवाहर विहीरी / धडक सिंचन
विहीरी म. गां. रा. ग्रा. रो. ह. योजनेंतर्गत वर्ग करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत
icon
22-12-2014शासन निर्णय क्रमांक – विहीर-२०१४/प्र.क्र.६/रोहयो-५
201412231451217916
राज्य रोजगार हसी योजनेतर्गत घेण्यात येणाऱ्या जवाहर / थडक सिंधन विहीरी योजनेतील इतर लरभार्थांच्या अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत........icon
13-11-2014शासन निर्णय क्र.- आस्थाप-२०१४/ प्र.क्र.१६८/ मगार-३
201411131424072216
नवनिर्मित पालघर जिल्हयासाठी रोजगार हमी
योजना प्रभागांतर्गत जिल्हा परिषद कार्यालयासाठी रोजगार हमी योजना कक्षासाठी पदे निर्माण करण्याबाबत...
icon
13-11-2014शासन निर्णय क्रमांक-मग्रारो-२०१४/प्र.क्र.६०/रोहयो-६अ
201411131535143116
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत करावयाच्या सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शक सूचना.icon
30-10-2014शासन निर्णय क्र.-मग्रारोहयो/ निवि/ २०१४-१५/प्र.क्र
201410311608535116
ई-प्रशासन धोरणांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (पी आय सी) स्थापन करणेबाबतicon
27-08-2014शासन निर्णय क्र. मग्रारो २०१४/प्र. क्र. १०/रोहयो ७“महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेकरिता सन २०१४-१५ या वित्तिय वर्षापासून केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी खर्च करण्याकरिता नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत....icon
26-08-2014शासन निर्णय क्र. अधिनियम २०११/ प्र.क्र.५९ / मग्रारो - १०
201408261251357816
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ (दि. ६ ऑगस्ट, २०१४ पर्यंत सुधारित) नुसार योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत.icon
24-08-2014शासन निर्णय क्र. अधिनियम २०११/ प्र.क्र.५९ / मग्रारो-१०महाराष्ट्र रोजगार हमी (सुधारणा)अधिनियम,२०१४ - अंमलबजावणी अधीसूचनाicon
20-08-2014शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०११/ प्र.क्र.१३ /मग्रारो-७Inclusion of District Programme Coordinators and Joint District Programme Coordinators as ex-officio non-voting members of Mahatma Gandhi NREGS State Fund Association, Maharashtraicon
13-08-2014शासन निर्णय क्रमांकः मग्रारो-२०१४/ प्र.क्र.३८ /मग्रारो-१०रोजगार हमी विभागातून (दि.०१.०४.२०१० ते ३१.६.२०१४ पर्यंत) निर्गमित करण्यात आलेल्या महत्वाच्या शासकीय आदेशांची सूचीicon
30-07-2014शासन निर्णय क्र. आस्थाप-2013/प्र.क्र.211/मग्रारो-3
201407301147491216
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांची (Deputy District Program Coordinator) १२ पदे निर्माण करण्याबाबत..icon
24-07-2014शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापंअ-२०१४/ प्र.क्र.१२० /मग्रारो-३
२०१४०७२३१६३४३१४८१६
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रशासकीय खर्चासाठी ग्राम पंचायतींना दिनांक १ ऑगस्ट, २०१४ पासून अग्रीम उपलब्ध करून देण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे...icon
03-07-2014शासन निर्णय क्र.:मग्रारो २०१२/प्र.क्र.१०३/रोहयो -८जुन्या रोजगार हमी योजनेची- शासनमान्य यादीतील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी दि.३१/७/२०१४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.icon
02-07-2014शासन निर्णय क्र.:इपीडी-१०१४/प्र.क्र.२०४/का. १४२१
201407021516094416
नियोजन विभागाच्या आस्थापनेवरील रोहयो
प्रभागांतर्गत कार्यरत असणारे लेखा अधिकारी हे पद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर वर्ग करण्याबाबत.............
icon
26-06-2014शासन निर्णय क्र. अधिनियम २०११/ प्र.क्र.५९/ मग्रारो-१०महाराष्ट्र रोजगार हमी (सुधारणा)अधिनियम,२०१४ - मराठीicon
26-06-2014शासन निर्णय क्र. अधिनियम २०११/ प्र.क्र.५९/ मग्रारो-१०.महाराष्ट्र रोजगार हमी (सुधारणा)अधिनियम,२०१४ - इंग्रजीicon
02-06-2014कृषी व पदुम विभाग - शासन निर्णय-२०१३/प्र.क्र.२१/९ ए
201406021653477401
अकराव्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत रोजगार हमी
योजनेशी निगडीत फळझाड लागवडीव्दारे फळविकासाची योजना सन २०१४-२०१५मध्ये
चालू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत
icon
23-05-2014शासन निर्णय क्र.:मग्रारो २०१४/प्र.क्र.५५/रोहयो -१
201405231546534116
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सन २०१२-१३ या वर्षामध्ये अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीची
कामे घेण्याबाबत.
icon
25-03-2014शासन निर्णय क्र.: जी आर आर-२०११/प्र.क्र.११०/रोहयो-१०
201503241551147916
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र तक्रार निवारण नियम, 2014icon
04-03-2014शासन निर्णय क्र.: मग्रारो-२०१२/प्र.क्र.१३७/मग्रारो-१
201403041624059916
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत रेशीम उद्योग विकासाची योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविणेबाबत.icon
03-03-2014शासन निर्णय क्र.:मग्रारोहयो २०१२/प्र.क्र.५५/रोहयो -१०
201403031424230816
महाराष्ट्र 'क' वर्ग नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र राज्य रोजगार हमी योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करणेबाबत.....icon
01-03-2014शासन निर्णय क्र.:मग्रारो-२०१०/प्र.क्र.४८/मग्रारो-१०
201403011456162316
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधनicon
28-02-2014शा.नि.क्र.मग्रारो-२०१४/प्र.क्र.१६/मग्रारो-१
201403011232522616
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कृषिविभागा मार्फत शेततळी घेण्याबाबत.icon
26-02-2014शासन निर्णय क्र.: मग्रारोहयो-२०१४/ प्र.क्र.१५/रोहयो-१
201402261446007716
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजुरीचे दरपत्रकicon
26-02-2014शासन निर्णय क्र. मगांराग्रारोहयो २०१४/प्र.क्र.१० /मग्रारो-६ ब
201402251430126816
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत विलंबाने अदा करण्यात
येणाऱ्या मजुरीवर नुकसानभरपाई (विलंब आकार) देण्याबाबत.
icon
20-02-2014शासन निर्णय क्र.मग्रारो २०१३/प्र.क्र.११८/मग्रारो-१
201402201108044416
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या शेतावर आंबा व डाळिंब या फळपीकांचा सुधारित फळबाग लागवड कार्यक्रम राबविणे बाबत.icon
12-02-2014शासन निर्णय क्र.:सुप्रमा-२०१२/प्र.क्र.२५९/रोहयो-८
201402121222168316
नियोजन विभागास वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याबाबत 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ (भाग-२)
icon
23-01-2014शासन निर्णय क्र.:योजना-२०१३/प्र.क्र.१२३/रोहयो-५
201401231314172516
राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या जवाहर / धडक सिंचन विहीर योजनेतील प्रगतीपथावरील पात्र लाभार्थांच्या विहिरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वर्ग करणे व उर्वरित विहीरींच्या अनुदानात वाढ करणेबाबत........icon
22-01-2014शासन निर्णय क्र. मग्रारो २०१३/प्र.क्र.२१७ /मग्रारो-३
201401221121277116
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत
ग्राम रोजगार सेवकांच्या तक्रारीसंदर्भात अनुसरावयाची
कार्यपध्दती
icon
17-01-2014शासन निर्णय क्र.:प्रचार २०१२/प्र.क्र.११६/रोहयो- ६बमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ बस स्थानकांच्या आवारात होर्डिंग लावणेबाबत.icon
23-12-2013शासन निर्णय क्र.रोहयो-२०१३/प्र.क्र.४५६/मग्रारो-८
201312231436167716
जुन्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत
दि. १/४/२००८ रोजी अपूर्ण
असलेली शासन मान्य यादीतील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याबाबत विशेष मोहिम
icon
07-12-2013शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१३/प्र.क्र.१४२/मग्रारो-१महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतामध्ये प्रायोगिक तत्वावर इस्त्राईल तंत्रज्ञानावर आधारित संत्रा फळबाग लागवड कार्यक्रम राबविणेबाबतicon
06-12-2013शासन निर्णय क्र.मग्रारो-२०१३/प्र.क्र.११४/मग्रारो-७“महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी” योजने अंतर्गत विभागीय आयुक्त कार्यालयातील लेखा अधिकारी, सहा. लेखाधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद कार्यालयातील सहा. लेखाधिकारी पदांची कर्तव्यसूचीicon
04-12-2013शासन निर्णय क्र.गोअअ २०१२/प्र.क्र.५६ /मग्रारो-३
201312041444440216
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा
परिषद व तालुका कार्यालय येथे कार्यरत असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे गोपनिय अहवाल लिहिण्यासाठी प्रतिवेदन अधिकारी व पुनर्विलोकन अधिकारी घोषित करण्याबाबत.
icon
02-12-2013शासन निर्णय क्र.:प्रचार २०१२/प्र.क्र.११६/रोहयो- ६बमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ बस स्थानकांच्या आतारात होडिंग लावणेबाबतबाबतicon
22-11-2013शासन निर्णय क्र.मग्रारो-२०१३/प्र.क्र.१२२/मग्रारो-१
201311181429390516
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत राज्यातील सर्व जिल्हयात
स्वयंसेवी संस्थांच्या तांत्रिक सहकार्याने सुक्ष्म पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविणे बाबत.
icon
19-09-2013शासन निर्णय क्र.रोहयो-२०१२/प्र.क्र.१०३/रोहयो-
201309191138152716.
जुन्या रोजगार हमी योजनेची शासनमान्य यादीतील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी दि.३०/६/२०१४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.icon
16-09-2013शासन निर्णय क्र. विपआ २००९/प्र.क्र.३०८/पुनर्बां ५७/२०१२/रोहयो-५रोजगार हमी योजना- जवाहर विहीर लाभार्थी निवडीबाबतच्या जिल्हा व तालुका समन्वय समितीमध्ये सुधारणा करणेबाबत.icon
12-09-2013शासन निर्णय क्र.मग्रारो-२०१३/प्र.क्र.२१९/मग्रारो-६ अमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत तक्रार निवारण प्राधिकारी यांची निवड करण्याकरीता निवडसमिती गठीत करणेबाबत...icon
11-09-2013शासन निर्णय क्र.मग्रारो-२०१२/प्र.क्र.२१७/मग्रारो-६ अमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय निर्माण करणे तसेच त्यासाठी पदांची निर्मिती करणेबाबत-----icon
06-09-2013शासन निर्णय क्र.मग्रारो-२०१२/प्र.क्र.६०/मग्रारो-१
201309101040206716
महात्मा गांधो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत नियुक्‍त करावयाच्या गुणवत्ता व्यवस्थापन निरिक्षक (State Quality Monitor) यांची कार्यप्रणाली निर्धारित
करण्याबाबत.
icon
20-06-2013शासन निर्णय क्र.आस्थाप-२०१३/प्र.क्र.२१ /मग्रारो-३
201309101040206716
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत
विशेष कार्यक्रम अधिकारी - मग्रारोहयो (Special Programme Officer-MGNREGA) पदे निर्माण करण्याबाबत........
icon
01-06-2013शासन निर्णय क्र.कंत्राटी-२०१३/प्र.क्र.२ /मग्रारो-३सेतू मार्फत नियुक्‍त करण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचा-यांना दयावयाच्या मानधनातील वाढीबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना.icon
24-05-2013शासन निर्णय क्र.आस्थाप-२०१३/प्र.क्र.३ /मग्रारो-३
201305241602202016
रोजगार हमी योजना प्रभागांतर्गत आयुक्त, महात्मा
गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र, नागपूर, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयांतील काही पदे निरसित करुन त्याऐवजी नव्याने पदे निर्माण करण्याबाबत....
icon
20-05-2013शासन निर्णय क्र. आस्थाप -२०१३/प्र.क्र.९५/रोहयो-३महात्मा गांधी राग्रारोहयो-च्या अंमलबजावणीकरिता सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी व तांत्रिक अधिकारी पदे भरण्याबाबतicon
08-05-2013शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१३/प्र.क्र.१८६/रोहयो-६ब
201305041606520316
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्राम रोजगार दिवस राबविण्याबाबतicon
30-04-2013शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१३/प्र.क्र.४९/रोहयो-१
201304121657150516
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत क्रिडांगणाची कामे घेण्याबाबत.icon
05-04-2013शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो -२०१०/प्र.क्र.१३३/रोहयो-६अ
201304121424502016
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत राज्यात तक्रार निवारण प्राधिकारी (Ombusdman)
नियुक्त करण्याबाबत
icon
01-04-2013शासन निर्णय क्र. बेभनि-२०१२ /प्र.क्र.३०/रोहयो-१०महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र बेरोजगार भत्ता नियम,२०१३icon
26-03-2013शासन निर्णय क्र. मजुरी-२०१३/प्र.क्र.४०/रोहयो-१
201303261244184316
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजुरीचे दरपत्रक.icon
23-03-2013शासन निर्णय क्र. मजुरी-२०१३/प्र.क्र.४०/रोहयो-१महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत मजुरीचे दरपत्रकicon
15-03-2013शासन निर्णय क्र.मग्रारोहयो-२०१३/प्र.क्र.२७/रोहयो-१
201303261244184316
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांच्या तांत्रिक सहभागातून पथदर्शी सूक्ष्म पाणलोट विकास राबविनेबाबतicon
15-03-2013शासन निर्णय संदर्भ : शा.नि.क्र.मग्रारोहयो-२०१३/प्र.क्र.२७/रोहयो-१
201303211624300816
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांच्या तांत्रिक सहभागातून पथदर्शी सुक्ष्म पाणलोट विकास राबविणेबाबत...icon
01-03-2013शासन निर्णय क्र.आस्थाप-२०१३/प्र.क्र.३९ /मग्रारो-३
201303011537492916
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मगांराग्रारोहयो-महाराष्ट्र आयुक्तालय, नागपूर व
विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी/ जिल्हा परिषद/ तालुका कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत.
दिनांक १.३.२०१३ ते २८.२.२०१४.
icon
20-02-2013शासन निर्णय क्र. आस्थाप-२०१३/प्र.क्र.६/मग्रारो-१
201302201209426616
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या
कामासाठी पदांच्या सुधारीत आकृतिबंधानुसार तालुका
स्तरावरील अव्वल कारकून पदांच्या वित्तीय बाबी हाताळण्यासाठी संबंधित उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी” घोषित
करण्याबाबत.....
icon
20-02-2013शासन निर्णय क्र. आस्थाप-२०१३/प्र.क्र.९/मग्रारो-३
201302201210478516
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या
कामासाठी पदांच्या सुधारीत आकृतिबंधानुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना “आहरण व
संवितरण अधिकारी” घोषित करण्याबाबत.
icon
06-02-2013शासन निर्णय क्र.गोअअ २०१२/प्र.क्र.५६ /मग्रारो-३
201302061034332416
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील
विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद व तालुका . कार्यालय येथे कार्यरत असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे गोपनिय अहबाल लिहिण्यासाठी प्रतिवेदन अधिकारी व पुनर्विलोकन अधिकारी घोषित करण्याबाबत.
icon
22-01-2013शासन निर्णय क्र परिषद -२०१२/प्र.क्र.९७/रोहयो-१०महाराष्ट्र रोजगार हमी परिषद नियम, 2013icon
17-01-2013शासन निर्णय क्र बेरोजगार भत्ता नियममहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र बेरोजगार भत्ता नियम,२०१२icon
31-12-2012शासन निर्णय क्र.गोअअ 2012/ प्र.क्र.140/मग्रारो-3
201301021654355516
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र या नागपूर येथील आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर
कार्यरत असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे गोपनिय
अहवाल लिहिण्यासाठी प्रतिवेदन अधिकारी व पुनर्विलोकन अधिकारी घोषित करण्याबाबत.
icon
17-12-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१२/प्र. क्र. ३०/रोहयो-१
201212261525026016
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन सुविधेसाठी वैयक्‍तीक सिंचन विहिरीसंदर्भात सुधारीत सूचना.icon
05-11-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो-2012/प्र.क्र.31/रोहयो-1
201211051237306916
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे लाभक्षेत्रात घेण्याबाबत.icon
27-09-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो 2012/प्र.क्र.४/रोहयो १
201209261228261900
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र अंतर्गत कामाच्या तपासणीचे
मापदंड.
icon
21-09-2012शासन निर्णय क्र. मगांराग्रारोहयो 2012/प्र.क्र.88/रोहयो 6-ब
201209211407091900
महात्मा गांधी नरेगा जागृती अभियान दिनांक २ ऑक्टोबर ते ३९ ऑक्टोबर २०१२ या
कालावधीत राज्यात राबविण्याबाबत
icon
06-09-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१२/ प्र.क्र.६५/ रोहयो- ६बमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विविध कार्यक्रमाचा प्रचार व
प्रसिध्दी करण्यासाठी प्रचार व प्रसिध्दी माध्यमाचे पॅनल तयार करण्यासाठी निवड समितीची स्थापन करणे बाबत.
icon
06-09-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१२/ प्र.क्र.६५/ रोहयो- ६बमहाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या विविध कार्यक्रमांचा
प्रचार ब प्रसिध्दी करण्यासाठी जाहीरात संस्थांचे पॅनेल तयार
करण्याबाबत.
icon
21-08-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१२/ प्र.क्र.२४ /
201208221152071900
कंत्राटी तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना अनुद्नेय प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता प्रदान करण्याबाबतicon
21-08-2012शासन निर्णय क्र. -कंत्राटी २०१२/प्र. क्र. २७/मग्रारो-३
201208221152071900
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतीमार्फत व यंत्रणा मार्फत शेततळी घेण्याबाबत,icon
25-07-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०११/ प्र.क्र.४ /रोहयो-१०अमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र अंतर्गत जॉबकार्डचे नुतनी करणेबाबत. विशेष मोहिम icon
16-07-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०११/ प्र.क्र.४ /रोहयो-१०अ
20120426143545445001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र अंतर्गत अद्ययावत नमुने व रजिस्टर वापरण्याबाबत.icon
04-07-2012GR No.MGNREGA 2012/CR.33/EGS-1
201207041518251900
महात्मा गांधी राष्ट्रीय प्रामीरोजगार हमी योजने-महाराष्ट्र अंतर्गत अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याबाबत अनुसरावायाची कार्यपद्धतीicon
27-06-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१२/ प्र.क्र.२७ /रोहयो- ०१महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र अंतर्गत ग्रामपंचायतीमार्फत तयार करण्यात आलेल्या रोपवाटीकेतील रोपांची विक्री करण्यासंदर्भातicon
05-06-2012शासन निर्णय क्र. परिषद-२०१२/प्रक़्र.९७/रोहयो-१०महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम समिती,२०१२icon
02-06-2012GR No.MGNREGA 2012/CR.12/EGS-14
20110915150051001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत विहित मुदतीत प्रशासकीय खर्चाकरिता स्वतंत्र बँक खाते उघडण्याबाबत सुचनाicon
23-05-2012शासन निर्णय क्र मग्रारो-२०११/प्र.क्र. १२०/रोहयो-१०-अ
201205221139
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर व पडीक शेत जमिनीवर कृषी व पदुम विभागामार्फत वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्याबाबत.icon
17-05-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०११/ प्र.क्र.४०/रोहयो-१०अ
2012051810510858001
ग्रामरोजगार सेवकांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्यांबाबत मार्गदर्शक सूचनाicon
02-05-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०११/ प्र.क्र.१२०/रोहयो-१०अ
2012051810510858001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वैयक्तिक लाभाध्यांच्या शेताच्या बांधावर व पडीक शेत जमिनीवर कृषी व पदुम विभागामार्फत वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्याबाबत icon
26-04-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१२/ प्र.क्र.५८/रोहयो-१०अ
201204268143545445001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार  हमी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वापरण्यात येत असलेल्या हजेरीपटांची छपाई व नियंत्रणाबाबत मार्गदर्शक सूचनाicon
23-04-2012शासन निर्णय क्र. पुरस्कार २०१२/ प्र.क्र.३८/रोहयो-१०महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र अंतर्गत राज्य स्तरावर पुरस्कार वितरित करण्याबाबत.icon
20-04-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१२/ प्र.क्र.५७/रोहयो-१०अ
20120423104525425001
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजुरीचे दरपत्रकicon
20-04-2012शासन निर्णय क्र. मजुरी-२०१२/ प्र.क्र.१९/रोहयो-१
2012042007430141001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वैयक्‍तीक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या पडीक
शेत जमिनीवर ग्रामपंचायतीमार्फत वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्याबाबत.....
icon
16-04-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०११/ प्र.क्र.१३४ /रोहयो-१०अ
20120417081524424001
महात्या गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतीमार्फत राबविण्यात येणा-या रोपवाटीका व वृक्ष लागवड कार्यक्रमासाठी प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्याकरिता मनुष्यबळ बाह्यस्थ पध्दतीने घेण्याबाबत.icon
11-04-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१२ / प्र.क्र.५१ /रोहयो-१०अ
201204111019858458001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रोपवाटीकांना "डॉ.बाबासाहेब
आंबेडकर रोपवाटीका” असे नाव देण्याबाबत.
icon
28-03-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१२ / प्र.क्र.४५ /रोहयो-१०अमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वापरण्यात आलेल्या जुन्या मस्टरचा आढावा घेऊन दिनांक १.४.२०१२ रोजी ताब्यात घेणे आणि २०११-१२ मधील सर्व न वापरलेले जुने मस्टर (invalidate) अवैध करणेबाबत.icon
15-03-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१२/ प्र.क्र.३/रोहयो-१
20120403104652452001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत (MGNREGS) केंद्र शासनाने निश्‍चित केलेल्या मजुरी दरापेक्षा देय ठरणा-या जादा मजुरीचा खर्च राज्य निधीतून करणेबाबत....icon
14-03-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१1/ प्र.क्र.१२०/रोहयो-१०अ
2012031410280131001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वैयक्‍तीक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या पडीक शेत जमिनीवर कृषी व पदुम
विभागामार्फत वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्याबाबत
icon
01-03-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१२/ प्र.क्र.१/रोहयो-१०अ
2120301111828328001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र अंतर्गत कृषि विभागामार्फत
रोपवाटिका तयार करणेसाठी तांत्रिक व आर्थिक मापदंड, मार्गदर्शक सूचना देणेबाबत
icon
29-02-2012पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण२०
2012030209383633600
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम
एकत्रितपणे राबविण्याबाबत.
icon
20-01-2012शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०११/ प्र.क्र.१३२ /रोहयो-१०अ
2012012104470616001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्‍तीक लाभाथ्यांच्या शेतावर
कृषि विभागामार्फत फळबाग लागवड कार्यक्रम राबविण्याबाबत .....
icon
31-12-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०११/ प्र.क्र.१३४ /रोहयो-१०अ
201112311151551257001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतीमार्फत राबविण्यात येणा-या
रोपवाटीका व वृक्ष लागवड कार्यक्रमासाठी प्रशिक्षण व मार्गदर्शन करण्याकरिता मनुष्यबळ बाह्यस्थ पध्दतीने घेण्याबाबत.
icon
28-12-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१०/ प्र.क्र.२/रोहयो-१०अ
201112281151551255001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत साधनसामग्री (Material) चे दर निश्‍चित करण्याबाबत समितीची स्थापना.icon
28-12-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०११/ प्र.क्र.१३०/रोहयो-१०अ
201112280553351235001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वन विभागामार्फत सहाय्यित
नैसर्गीक पुर्ननिमीतीची (Aided Natural Regeneration) कामे घेण्याबाबत.
icon
27-12-2011शासन निर्णय क्र. आकृती-२०१०/प्र.क्र.७३ /मग्रारो-३
2011122707222441244001
"महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र" आयुक्तालयातील आयुक्त यांना "विभाग प्रमुख व नियंत्रण
अधिकारी" म्हणून घोषित करणेबाबत.
icon
14-12-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०११/ प्र.क्र.१२६/रोहयो-१०अमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत ग्राम पंचायती मार्फत व यंत्रणां
मार्फत शेततळी व तत्सम कामे घेण्याबाबत
icon
09-12-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०११/ प्र.क्र.८०/ रोहयो-१
20111212090947001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत
सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत केलेल्या रोपवनाचे संरक्षण व संगोपनाबाबत मार्गदर्शक सूचना.
icon
09-12-2011शासन निर्णय क्र. आकृती-२०१०/प्र.क्र.७३ /मग्रारो-३
20111209093236001
महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र आयुक्तालयातील आयुक्त यांना "कार्यालय प्रमुख" आणि सहाय्यक संचालक (लेखा) यांना ''आहरण ब संवितरण अधिकारी " म्हणून घोषित करणेबाबत.icon
05-12-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१०/ प्र.क्र.१२९/रोहयो-१०अ
20111208052479001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत
ग्रामपंचायतीमार्फत रोपवाटिका व वृक्ष लागवड करणे तांत्रिक व आर्थिक मापदंड,मार्गदर्शक सूचना देणेबाबत
icon
05-12-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०११/ प्र.क्र.२८/ रोहयो-१
20110629155706002
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत जलसंपदा विभाग, सार्वजनीक बांधकाम विभाग व कृषी विभागामार्फत रोपवाटिका तयार करणे व वृक्ष लागवड संदर्भात तांत्रिक व आर्थिक
मापदंड, मार्गदर्शक सूचना देणेबाबत.
icon
01-12-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१०/ प्र.क्र.२ /रोहयो-१०अमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कुशल भागावरील (साधनसामुग्री वरील) खर्च भागविण्यासाठी यंत्रणांना अग्रिम निधी देण्याबाबतicon
19-11-2011शासन निर्णय क्र. MGNREGA 2011/ CR13/ EGS14MG NREGA- Constitution of Society for administration of State Fundicon
03-11-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१०/ प्र.क्र.८५/ रोहयो-१
20111102154422001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना- महाराष्ट्र
अंतर्गत रोपवाटिका तयार करणे व वृक्ष लागवड कर करणे तांत्रिक व आर्थिक मापदंड, मार्गदर्शक सूचना देणेबाबत.
icon
25-10-2011शासन निर्णय क्र. रोहयो -२००९/ प्र.क्र. १२०/मग्रारो-३महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी उपायुक्त (रोहयो) यांना "विभाग प्रमुख" जाहीर करणेबाबतicon
13-10-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो -२०११/ प्र.क्र.८६ /रोहयो-१०
20111013145714001
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम,१९७७ (सुधारणा २००६) महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषदेची पूर्नरचनाicon
10-10-2011शासन निर्णय क्र. MGNREGA 2011/CR 13/EGS-14Establishment of State MG-NREGS fund for implementing MG-NREGS in Maharashtraicon
15-09-2011शासन निर्णय क्र. आकृती-२०१०/ प्र.क्र.७३/रोहयो- ३
20110926165820001
रोजगार हमी योजना रोजगार हमी योजनेतून जुनी कामे वगळण्याची सुधारीत कार्यपध्दती.icon
15-09-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०११/ प्र.क्र.२८/रोहयो-१
20110917105419001
महात्या गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत
विखूरलेल्या स्वरुपात उंच रोपांची लागवड करणेबाबत.
तांत्रिक व आर्थिक मापदंड, मार्गदर्शक सूचना देणेबाबत.
icon
15-09-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो २०११/प्र.क्र. ५३/रोहयो-४
20110918180071001
महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे काम पाहण्यासाठी "महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र" नावाचे स्वतंत्र आयुक्तालय निर्माण करणे
icon
30-08-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2011/प्र.क्र. 40/रोहयो-10-अग्रामरोजगार सेवकांना मानधन अदा करण्याच्या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना व कार्यपद्धतीicon
03-08-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो -२०१०/ प्र.क्र.४७ /रोहयो-१०
२०११०७२११११३१०००१
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र अंतर्गत प्रशासकीय व तांत्रिक
मंजुरीचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत.
icon
26-07-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१०/ प्र.क्र.१२ /रोहयो-१०
20110726162719001
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नाव महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी
योजना-महाराष्ट्र करण्याबाबत
icon
18-07-2011शासन निर्णय क्र. आकृती-२०११/प्र. क्र. ५ /मग्रारो-३
20110718111706001
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना  आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद व तालुका  स्तरावरील कार्यालयाच्या पदांचा संवर्ग बदलून  सुधारित आकृतिबंध तयार करणेबाबत. icon
30-06-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०११/ प्र.क्र.२८ /रोहयो-१
20110630150759001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत ग्रामपंचायतीमार्फत रोपवन संरक्षण व संगोपनाबावत.
मार्गदर्शक सूचना.
icon
29-06-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०११/ प्र.क्र.५८/रोहयो-१०अ
20110629188706001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्‍तीक लाभार्थ्यांच्या
शेतावर ग्रामपंचायतीमार्फत फळबाग लागवड कार्यक्रम राबविण्याबाबत .....
icon
22-06-2011शासन निर्णय क्र. आकृती -२०११/ प्र.क्र.५ /मग्रारो-३
20110622115427001
महाराष्ट ग्रामीण रोजगार हमी योजना आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद व तालुका स्तरावरील कार्यालयाच्या पदांचा संवर्ग बदलून सुधारित आकृतिबंध तयार करणेबाबत.icon
03-06-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०११/ प्र.क्र.५६ /रोहयो-१० अमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहीर पुनर्भरनाची कामे घेण्याबाबतicon
01-06-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०११/ प्र.क्र.२८ /रोहयो-१
20110602112656001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कार्यान्वित यंत्रणेमार्फत विखुरलेल्या स्वरुपात उंच रोपांची लागवड करणेबाबत. तांत्रिक व आर्थिक मापदंड, मार्गदर्शक सूचना देणेबाबतicon
31-05-2011शासन निर्णय क्र. आकृती -२०११/ प्र.क्र.५ /मग्रारोहयो-३
20110601124932001
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हणी योजना आयुक्त, जिल्ह्यधिकासी, जिल्हा परिषद-व तालुका स्तरावरील कार्यालयाच्या पदांचा संबर्ग बदलून सुचारित आकृतिबंध तयार ककणेबाबत.icon
27-05-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो-२०११/ प्र.क्र.५४ /रोहयो-१०अ
20110527155637001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीत इतर यंत्रणांची भूमिका व जबाबदारी (Role and Responsibilities of Line Departments in MGNREGA)icon
10-05-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो-२०११/ प्र.क्र.२८ /रोहयो-१
20110513110348001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत
ग्रामपंचायतीमार्त रोपवाटिका व बक्ष लागवड करणे.
तांत्रिक व आर्थिक मापदंड, मार्गदर्शक सूचना देणेबाबत.
icon
09-05-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो-२०१२/प्र.क्र.२८/मग्रारो-१
20110513111214001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत
विखुरलेल्या स्वरुपात उंच रोपांची लागवड करणेबाबत.
तांत्रिक व आर्थिक मापदंड, मार्गदर्शक सूचना देणेबाबत.
icon
03-05-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो -२०११/ प्र.क्र.२७/रोहयो-१
20110503170437001
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंखालील कामातील मजुरामार्फ़त करावयाच्या अकुशल बाबींचे काम, काळ व वेग चा अभ्यास (Work Time Motion Study) कार्यक्रमातील सर्व अधिकारी/कर्मचारी, विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर मानधन व इतर खर्चासाठी अनुदान देणेबाबतicon
02-05-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो -२०११/ प्र.क्र.४०/रोहयो-१०अमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या परिशिष्ट-१ मधील परिच्छेद
१(४) नुसार वैयक्तिक लाभाथ्यांच्या शेतावर भूसुधारणेची कामे घेण्याबाबत.
icon
02-05-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो -२०११/ प्र.क्र.४६/रोहयो-१०अग्राम रोजगार सेवकांची कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या व त्यांच्या नियुक्तीच्या संदर्भात मार्गदर्शक सूचनाicon
19-04-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१२/ प्र.क्र.२५/रोहयो-१
20120423105749449001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत
गाव मेंढा (लेखा), ता. धानोरा, जिल्हा गडचिरोली येथे ग्रामसभा यांना कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून नेमणूक देऊन
पथदशी प्रकल्प राबविण्याबाबत.
icon
15-04-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो-२०११/ प्र.क्र. २३/रोहयो-१
20110418111646001
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखालील कामातील मजूरांमार्फत करावयाच्या अकुशल बाबींचे काम, काळ व वेग चा अभ्यास (Work Time Motion Study) करणेबाबत.icon
15-04-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो-२०११/ प्र.क्र. ४८/रोहयो-१०महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना शासन निर्णय, शासन परिपत्रक याबाबत मार्गदर्शक सूचना.icon
23-03-2011शासन निर्णय क्र. धविका-२००९/प्र.क्र.३६०/रोहयो-५विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, ववतमाळ व वर्धा या ६ जिल्हयांत रोहयोखालील सिंचन विहीरींचा धडक कार्यक्रम -लाभार्थी निवड समितीबाबत.icon
22-03-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो-२०११/ प्र.क्र.१८ /रोहयो-१महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत गाव तलाव, पाझर तलाव व पारंपारिक पाणीसाठ्यामधील गाळ काढणेबाबत.icon
19-03-2011शासन निर्णय क्र. मजुरी -२०११/ प्र.क्र.१५ /रोहयो-१
201103211424573001
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजुरीचे दरपत्रक.icon
10-03-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो-२०११/ प्र.क्र.२४ /रोहयो-१०अमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत प्रशासकीय खर्च करण्याबाबतच्या आराखडयास ग्रामीण रोजगार हमी आयुक्त (विभागीय आयुक्त) यांची मान्यता घेण्याबाबत.icon
10-03-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो-२०१०/ प्र.क्र.१२ /रोहयो-१४महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत विहिरींची कामे घेण्याबाबतicon
09-03-2011शासन निर्णय क्र. रोहयो २००९/प्र.क्र.-१२०/मग्रारो-३महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार'हमी योजनेसाठी विभागीय आयुक्त यांना ''विभागप्रमुख'' जाहीर करणेखडत.icon
22-02-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो-२०१०/ प्र.क्र.११४ /रोहयो-१
20110223142753001
महात्या गांधी राष्ट्रीय ग्रापीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत
विखुरलेल्या स्वरुपात उंच रोपांची लागवड करणेबाबत.
तांत्रिक ब आधिक मापदंड, मागंदर्शक सूचना देणेबाबत.
icon
10-01-2011शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो-२०१०/ प्र.क्र.१३३ /रोहयो-६
20110110155241001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय प्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत राज्यात तक्रार निवारण आधिकारी ("Ombudsman”) नियुक्‍त करण्याबाबत.icon
09-12-2010शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो-२०१०/ प्र.क्र.३५ /रोहयो-१
20101209204932001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत
ग्रामपंचायतीमार्फत रोपवाटिका व वृक्ष लागवड करणे तांत्रिक व आर्थिक मापदंड, मार्गदर्शक सूचना देणेबाबत
icon
29-11-2010शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो-२०१०/ प्र.क्र.११ /रोहयो-१४म्हात्या गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ग्रामपंचायतीना अग्रिम निधी देणे.icon
16-11-2010शासन निर्णय क्र. नरेगा-२०१०/ प्र.क्र.१४६ /रोहयो-६
20101119181811001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अधिकाधिक मनुष्यादिन रोजगार निर्मिती होण्याकरिता राज्यात जाणीव जागृती कार्यक्रम राबविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मंजुरीicon
04-11-2010शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो-२०१०/ प्र.क्र.98 /रोहयो-१रोजगार हमी योजना / महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना रोहयो कामाचे आर्थिक मापदंड सुधारणे तसेच तांत्रिक सूचना करण्यासाठी समिती स्थापन करणेicon
22-10-2010शासन निर्णय क्र. मग्रारोहयो-२०१०/ प्र.क्र.०४ /रोहयो-१
20101026193025001
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत कामावरील मजुरांना त्यांच्या हत्याराचे भाडे/घार लावण्याचे दर प्रतिदिन / प्रती हत्यार सुधारीत
मजुरीच्या दराच्या अनुषंगाने सुघारण्याबाबत.
icon
11-10-2010शासन निर्णय क्र. नरेगा-२०१०/ प्र.क्र.१४६/रोहयो-६महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अधिनियम २००५ अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणी
करिता मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली टास्कफोर्स गठीत करण्याबाबत.
icon
11-10-2010शासन निर्णय क्र.- मग्रारोहयो -२०१०/प्र.क्र.४६/ रोहयो-१०महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामौण रोजगार हमी योजना अधिनियम २००५ अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणी
करिता मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली टास्‍कफोर्स गठीत करण्याबाबत.
icon
08-10-2010शासन निर्णय क्र. नरेगा-२०१०/ प्र.क्र.१४६/रोहयो-६
201010111818040001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत अधिकाधिक मनुष्यदिन
रोजगार निर्पीती होण्याकरिता राज्यात जाणीव जागृती कार्यक्रम रायविण्याबाबत.
icon
23-07-2010शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२००९/ प्र.क्र.१६६/रोहयो-१
20100723184750001
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत मजूरा मार्फत करावयाच्या इनलेट व आऊटलेट विरहित शेततळ्याचे आर्थिक मापदंड सुधारणे;icon
08-06-2010शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१०/प्र.क्र.४७/मग्रारो-१०
20100608134454001
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार
प्रदान करण्याबाबत
icon
05-06-2010शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१०/प्र.क्र.४९/मग्रारो-१०
20100605141046001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हसी योजना शासकीय यंत्रणांना ग्रामपचायतीप्रमांणे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याबाबत व नेमणुकीची कार्यपध्दतीicon
05-06-2010शासन निर्णय क्र. मग्रारो-२०१०/प्र.क्र.४८/मग्रारो-१०
20100605135552001
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना प्रशासकीय व तांत्रिक बाबींच्या निधीच्या खर्चाबाबत तसेच यंत्रणांना कामाचे उद्दिष्ट देणेबाबतicon
25-05-2010शासन निर्णय क्र.- मग्रारोहयो -२०१०/प्र.क्र.४६/ रोहयो-१०महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अधिनियम २००५ अंतर्गत महाराष्‍ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्‍या अंमलबजावणीकरीता मा. मुख्‍य सचिवांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली टास्‍कफोर्स गठीत करण्‍याबाबतicon
23-01-2009शासन निर्णय क्र. रोहयो-२००९/प्र.क्र.१६/रोहयो-५विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या 6 जिल्हयात रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहीरींचा धडक कार्यक्रम-अतिरिक्त लक्षांकाबाबतicon
11-08-2008शासन निर्णय क्र. जविका-२०००/प्र.क्र.१६६/रोहयो-५रोजगार हमी योजनेखाली जवाहर विहिर कार्यक्रम लाभार्थी निवडीबाबतicon
10-04-2008शासन निर्णय क्र. रोहयो-२००७/प्र.क्र. १७९/रोहयो-१राज्य रोजगार हमी योजना/
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना - (वैयक्तिक लाभार्थी योजना) “जवाहर विहिर कार्यक्रम” सुधारित मापदंड .........
icon
21-05-2007शासन निर्णय क्र. रोहयो-२००६/प्र.क्र.१३०/रोहयो-१०विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या 6 जिल्हयात रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहीरींचा धडक कार्यक्रम-लाभार्थी निवडीबाबतicon
15-12-2006शासन निर्णय क्र. रोहयो-२००६/प्र.क्र. १३०/रोहयो-१०विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या 6 जिल्हयात रोजगार खांलीं सिंचन विहीरींचा धडक कार्यक्रम........icon
24-05-2002शासन निर्णय क्र. जविका-२००२/प्र.क्र.६८/रोहयो-१०रोजगार हमी योजना- जवाहर विहीर- लाभार्थी निवडीची सुधारित पध्दती.icon
01-07-1999शासन निर्णय क्र. जविका-१२९८/प्र.क्र. १०४/रोहयो-१०रोजगार हमी योजनेखाली जवाहर विहिर कार्यक्रम-१९९९-२००० चा लक्षांकicon

Circulars

Name, Date, Description and Specific Number of resolution or circular

DateCircular No.DescriptionDownload
16-05-2023शासन परिपत्रक क्रमाांक :- मग्रारो-2023/प्र.क्र.33/रो-7
202305171715490616
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधनात सुधारणा करणेबाबतicon
15-05-2023शासन परिपत्रक क्रमाांक : रोहयो 2023/प्र.क्र.49/रोहयो-2
202305161505554116
रोजगार हमी योजना/महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कामांवर झालेल्या भ्रष्टाचार/गैरप्रकारांच्या संदर्भात करावयाची शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीची कार्यपध्दती.icon
13-05-2023शासन परिपत्रक क्रमाांक :- मग्रारो-2023/प्र.क्र.33/रो-7
202305171715490616
“महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधनात सुधारणा करणेबाबत”icon
25-04-2023शासन परिपत्रक क्र. मुशासस 0323/प्र.क्र.47/14-अे
202304251954050001
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मागेल त्याला
फळबाग /ठिबक/ तुर्षार ससचन/ शेततळे शेततळयाचे अस्तरीकरण/ शेडनेट/ हठरतगृह आधुठनक पेरणीयंत्र (BBF) /कॉटन श्रेडर देणेबाबत.
icon
08-02-2023शासन परिपत्रक क्र. : मग्रारो-2017/प्र. क्र.80/मग्रारो-1
202302081817580416
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या मजूर ममत्र(मेट) मार्फ त NMMS ची 100% अमांलबजावणी करण्याबाबतची कायफपध्दती.icon
25-01-2023शासन परिपत्रक क्र.: मग्रारोहयो-२०२३/प्र.क्र.२०/रोहयो-७
202301251717166516
मनरेगा योजनांद्वारे वंचितता निर्मूलन मिशन राबविणे व त्यासाठी प्रत्येक स्तरावर जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत.icon
02-01-2023शासन परिपत्रक क्रमांक: मग्रारो-२०२२/प्र.क्र.२४२/रोहयो-७
202301021445357816
नियोजन (रोजगार हमी योजना) विभागाकरिता कंत्राटी पध्दतीने मनुष्यबळ सेवा मे.ब्रीस्क इंडीया प्रायव्हेट लिमीटेड, पुणे या मनुष्यबळ पुरवठादार संस्थेकडून उपलब्ध करुन घेणेबाबत.icon
04-11-2022शासन परिपत्रक क्र.: मग्रारोहयो-२०२२/प्र.क्र.२६०/रोहयो-७
202211091707555616
समृद्धी बजेट इष्टांक निश्चिती वर्ष २०२२-२३icon
07-07-2022शासन परिपत्रक क्रमांक : मग्रारो-२०२२/प्र.क्र.६८/मग्रारो-१
202206071715519416
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजने अंतर्गत रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी झञोष खड्ड्यांची तसेच इतर जलसंधारणाची कामे घेण्याबाबत.icon
07-06-2022शासन परिपत्रक क्रमांक : मग्रारो-२०२२/प्र.क्र.६८/मग्रारो-१
202206071715519416
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजने अंतर्गत रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी शोष खड्ड्यांची तसेच इतर जलसंधारणाची कामे घेण्याबाबत.icon
07-06-2022शासन परिपत्रक क्रमाांक : मग्रारो-2022/प्र.क्र.68/मग्रारो-1
202206071715519416
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजने अंतर्गत रेन वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी शोष खड्ड्यांची तसेच इतर जलसंधारणाची कामे घेण्याबाबत.icon
13-06-2022शासन परिपत्रक क्रमांक : मग्रारोहयो-२०२२/प्र.क्र.१८४/रोहयो-७
202206281711034616
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या वैयक्‍तीक लाभाच्या योजनेकरिता लाभार्थ्यांकडून मागणी करावयाच्या कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शक सूचनांबाबत.icon
24-02-2022शासन परिपत्रक क्र- 255दिनांक 24-02-2022 25-Feb-2022 15-47-56…
202202241625300316
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) अंतर्गत पुरवठादार व्यवस्थापन धोरणाबाबत.icon
27-09-2021शासन परिपत्रक क्र. मग्रारो - २०२१/प्र.क्र.६३/रोहयो-१०अ
202109271522372916
समृध्दी बजेटची अंमलबजावणी - कामांना
अकु शल कु शलच्या ६०:४० च्या गुणोत्तरामध्ये बसववणे व दरवर्षी अविकाविक लाभार्थ्यांपयंत
लाभ पाहोचववणे.
icon
07-09-2021शासन परिपत्रक क्रमाांक :- मग्रारोहयो 2021/प्र.क्र.88/रोहयो-7
202109071828333316
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून समृद्धी लेबर बजेट 2022-23 वार्षिक कृ ती आराखडा तयार करण्याचे ननयोजनाबाबत.icon
02-09-2021शासन परिपत्रक क्रमाांक :- ममीणाररहय ग्रर 2021/प्र.क्र.83 /ररहय ग्रर 7
202109021721289816
“केंद्र पुरस्कृ त महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्र मीणामीज रर गार हमी य ग्रर नेअांतगगत प्रत्य ग्रेक गावात 5 कामे शेल्फवर
तय ग्रार ठेवण्य ग्राबाबत.”
icon
25-08-2021शासन परिपत्रक क्रमांक: मग्रारो-2020/प्र.क्र.77/रोहयो-7
202108251611423516
नियोजि (रोजगार हमी योजिा) निभागाकनरता कं त्राटी पध्दतीिे मिुष्यबळ सेिा सीएससी - एसपीव्ही ई-गव्हिनन्स सर्विसेस इंनिया निनमटेि या कें द्रपुरस्कृ त उपक्रमाद्वारे उपिब्ध करुि
घेतिेल्या मिुष्यबळ व्यिस्थापि धोरण.
icon
04-08-2021शासन परिपत्रक क्रमाांक :- मग्रारोहयो 2021/प्र.क्र.05/रोहयो 7
202108041741228816
“केंद्र पुरस्कृ त महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र” योजनेतून काम करणा-या मजुराांना 8 दिवसाच्या आत मजूरी अिा करणे तसेच तिनुषांदगक अडचणी सोडवणे बाबत.”icon
20-04-2021शासन परिपत्रक क्र.‍ममीणाषर-2021/प्र.क्र.47/ममीणाषर-1 202104221635229816महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून “शोषखड्डे” चे काम करणेबाबत.icon
05-04-2021शासन परिपत्रक क्र. ममारो-2021/प्र.क्र.10/रोहयो-10 202104051515049316“तिबेटीयन पुनर्वसन धोरण - २०१४” Tibatan Refugees यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा लाभ देण्याबाबत.icon
22-03-2021शासन परिपत्रक क्र. मग्रारो-2020/प्र.क्र. 165 /रोहयो-7 202103221717436616महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून "जलशक्ती अभियान " राबविणे बाबत..icon
01-12-2020शासन परिपत्रक क्रमाांक :- मग्रारो-2020/प्र.क्र.30/रोहयो-7 202012031755051416महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामसभेच्या अंदाजपत्रकास (लेबर बजेट) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत एक विशेष बाब म्हणून मान्यता देणेबाबत...icon
01-12-2020शासन परिपत्रक क्रमाांक :- मग्रारो-2020/प्र.क्र.30/रोहयो-7
202012031755051416
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामसभेच्या अंदाजपत्रकास (लेबर बजेट) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत एक विशेष बाब म्हणून मान्यता देणेबाबत...icon
11-11-2020शासन परिपत्रक क्रमांक: मग्रारो-2020/प्र.क्र.30/रोहयो-7नियोजन (रोजगार हमी योजना) विभागाकरिता कंत्राटी पध्दतीने मनुष्यबळ सेवा सीएससी -एसपीव्ही ई गव्हर्नन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड या केंद्र पुरस्कृत उपक्रमाद्वारे उपलब्ध करुन घेणेबाबत.icon
10-11-2020शासन परिपत्रक क्रमाांक : मग्रारो-2016/प्र.क्र.61/मग्रारो-1महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्राममण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वैयक्तीक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बाांधावर व शेतक-याांच्या शेत जममनीवर वृक्ष लागवड कायगक्रमाांतगगत ताांमिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यतेचे अमधकार मनमित करण्याबाबत.icon
30-09-2020शासन परिपत्रक क्रमाांक : मग्रारो-2016/प्र.क्र.21/मग्रारो-1 202009301432353416महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजने अंतर्गत वैयक्‍तीक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर व शेतक-यांच्या होत जमिनीवर वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार निश्चित करण्याबाबत.icon
02-09-2020शासन परिपत्रक क्र. : मग्रारोहयो - २०२०/प्र.क्र.21/रोहयो-७ 202009021944388816महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतुन गाव समृद्ध करण्याकरिता माहित्या, प्रशिक्षणे आणि जाणीवा.icon
28-08-2020शासन परिपत्रक क्र. : मग्रारो-2018/प्र.क्र.155/मग्रारो-1 202008281527169416महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये तीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन सिंचन विहीरींची कामे मंजुर करण्याबाबत.icon
05-08-2020शासन परिपत्रक क्र. : मग्रारोहयो - २०२०/प्र.क्र.21/रोहयो-७ 202008051523207416लेबर बजेट २०२१-२२ चे नियोजन व वार्षिक कृती आराखडा तयार करणे तसेच २०२०-२१ चे पूरक आराखडा करणे बाबतicon
28-01-2020शासन परिपत्रक क्र. रोहयो २०१९/प्र.क्र.५६/रोहयो- २
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र अंतर्गत गट विकास अधिकारी यांच्या निलंबन निधी निश्चितीबाबत.icon
05-11-2020शासन परिपत्रक क्र. : मग्रारो-2018/प्र.क्र.155/मग्रारो-1 201901071452370616महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायती- मध्ये ५ विहिरींची कामे सुरु करण्याबाबतicon
09-09-2019शासन परिपत्रक क्रमाांक- रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ
विविध योजनांच्या अभिसरणामधून “पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना”राबविणेबाबत (शुध्दीपत्रक).icon
08-08-2019शासन परिपत्रक क्रमांक-मग्रारो-2019/प्र.क्र.39/मग्रारो-10महानगरपाललके त समालवष्ट झालेल्या ग्रामपंचायतीमधील कामांना मनरेगा अंतगगत अपुर्ग असलेल्या कामांना नधी देर्ेबाबत.icon
15-02-2019शासन परिपत्रक क्रमांक: रोभूसं २०२०/प्र.क्र.२५/रोहयो-८रोहयोअंतर्गत मंजूर भूसंपादन मावेजाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बैंक खात्यामध्ये DBT स्वरुपात जमा करण्याबाबत.icon
06-02-2019 शासन परिपत्रक क्रमाांक-रोहयो-2017/प्र.क्र.279/रोहयो-10अ
201902061738015416
विविध योजनांच्या अभिसरणामधून “पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना ”राबविणेबाबत (शुध्दीपत्रक).icon
05-01-2019शासन परिपत्रक क्र. : मग्रारो-2018/प्र.क्र.155/मग्रारो-1
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत प्रत्येक ग्रामपांचायती-मध्ये 5 विवहरींची कामे सुरु करण्याबाबतicon
27-11-2018शासन परिपत्रक क्र. : मग्रारो-2018/प्र.क्र.59/मग्रारो-1 201811271235156216महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनुज्ञेय कामे प्राधान्याने घेण्याबाबत.icon
10-08-2018शासन परिपत्रक क्र. मग्रारोहयो-2018/प्र.क्र.34/रोहयो-7
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2019-2020 चे लेबर बजेट व वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्याबाबत.icon

Annual Reports

S.No.Name of ReportYear Download
1Annual Report 2022-232023
2.Annual Report 2021-222022
3.Annual Report 2020-212021
4.Annual Report 2019-202020
5.Annual Report 2013 - 20142014
6.Annual Report 2009 - 10 to 2012 - 132013

wpChatIcon