20th March 2023 /

टोल फ्री 1800-233-2005

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page
tablepress_table
is_search_form
amchart
responsive_accordion

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र

नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना)

1. Rights and entitlements marathi
2. final-banner
3. worker-banner
4. success-story
5. Success-stories
6. Social work
7. Beneficiary
8.road and plantations
9. Sabha
10. importance of mgnregs marathi
previous arrow
next arrow
मनरेगाशी संबंधित कोणत्याही माहितीसाठी आणि तक्रारीसाठी तुम्ही आमच्या टोल फ्री क्रमांक 1800-233-2005 वर कॉल करू शकता. मनरेगाशी संबंधित कोणत्याही माहितीसाठी आणि तक्रारीसाठी तुम्ही आमच्या टोल फ्री क्रमांक 1800-233-2005 वर कॉल करू शकता.

रोजगार हमी योजना, नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे व्दारे रोजगार हमी योजना कायदा 1977 (6 ऑगस्ट 2014 मध्ये झालेल्या सुधारणेसह) व कलम (12) (ई) मधील तरतुदीनुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र यांचे माध्यामातुन रोजगार हमी योजना राबविण्‍यात येत आहे.

रोजगार हमी योजना तळागाळातील वंचित घटकांसाठी, लोक-केंद्रित, मागणी-प्रधान, कामाची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आणि रोजगाराचा हक्क, म्हणून तयार केलेली आहे. ही योजना उत्पादक मत्तेची निर्मिती, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन, समाजातील उपेक्षित घटक, विशेषत: अनुसूचित जाती/जमाती आणि ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण, स्थलांतरण कमी करणे, सामाजिक समता वाढवणे आणि ग्रामीण स्वशासन बळकट करण्यासाठी संधी प्रदान करते. राज्याच्या ग्रामीण भागात विकेंद्रीकरण आणि पारदर्शकता आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणे इत्यादी या योजनेची उदृीष्टे आहेत.

Avatar

महाराष्ट्रात आजपर्यंत मालमत्ता निर्माण झालेल्‍या मत्ता

Avatar

24,40,424
महाराष्ट्रात आजपर्यंत मालमत्ता निर्माण झालेल्‍या मत्ता

Avatar

सक्रिय मजूर 2022-23

Avatar

65,91,158
सक्रिय मजूर

Avatar

मनुष्य दिवस निर्माण झाले 2022-23

Avatar

7,03,32,523
मनुष्य दिवस निर्माण झाले

Avatar

DBT व्यवहार झाले 2022-23

Avatar

88,83,499
DBT व्यवहार झाले

Avatar

कुटुंबांना लाभ झाला 2022-23

Avatar

15,77,201
कुटुंबांना लाभ झाला

Avatar

वैयक्तिक स्वरूपाची कामे झाली
2022-23

Avatar

16,70,167
वैयक्तिक स्वरूपाची कामे झाली.

विशेष केंद्रित कार्यक्रम

नवीन घडामोडी महाराष्ट्र

यशोगाथा

तुती लागवड व रेशीम कीटक संगोपण

गाव : रौळसगाव , ता. : बीड, जिल्हा : बीड

अधिक वाचा

वैयक्तिक – व्हर्मी कंपोष्ट

गाव : देवळी , ता. : चाळीसगाव, जिल्हा : जळगाव

अधिक वाचा

वैयक्तिक – सिंचन विहिर

ग्रा.पं. : देउरवाडी (बु.) , ता. : आर्णी, जिल्हा : यवतमाळ

अधिक वाचा

वैयक्तिक – शेळीपालन व कुक्कुटपालन शेड

ग्रा.पं. : बासोरा, ता. : भंडारा, जिल्हा : भंडारा

अधिक वाचा

सार्वजनिक – नाला खोलीकरण व साठवण बंधाऱ्याचे बांधकाम

ग्रा.पं. : अरततोंडी, ता. : कुरखेडा, जिल्हा : गडचिरोली

अधिक वाचा

नवीन माहिती नरेगासॉफ्ट/महाराष्ट्र शासन