15th April 2024 /
टोल फ्री 1800-233-2005
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page
tablepress_table
is_search_form
amchart
responsive_accordion
emblem_icon nrega_icon

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र

नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना)

mh_icon egs_icon

जॉब कार्ड 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

कार्यप्रदर्शन मापदंड मूल्य
जारी केलेल्या जॉबकार्डची एकूण संख्या [लाखांमध्ये] १३६.९९
एकूण कामगारांची संख्या [लाखांमध्ये] २८९.२५
सक्रिय जॉब कार्डची एकूण संख्या[लाखांमध्ये] ३७.१
एकूण सक्रिय कामगारांची संख्या [लाखांमध्ये] ६५.१६
(i) सक्रिय कामगारांविरुद्ध अनुसूचित जाती कामगार[%] ८.४२
(ii) सक्रिय कामगारांविरुद्ध एसटी कार्यकर्ता[%] १६.८५

रोजगार निर्मितीची प्रगती

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

कार्यप्रदर्शन मापदंड आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ तक्ता
मंजूर कामगार बजेट [लाखांमध्ये] ७५० ८५० ७३० ६५० ७५०
icon
केंद्रीय दायित्वाचे आतापर्यंतचे दिवस[लाखांमध्ये] ०.८४ ९७०.६६ ७८६.३३ ८२५.३४ ६७९.३६
icon
एकूण LB च्या % ०.११ १३६.७४ १०७.७२ १२६.९७ ९०.५८
icon
प्रमाण LB नुसार % ०.७५
अनुसुचीत जाती SC मनुष्य एकूण व्यक्तीदिवसांच्या % ८.०६ ६.९२ ८.०१ ८.१७ ८.६७
icon
अनु जा ST व्यक्तीदिवस % एकूण मनुष्य १७.२५ १७.३३ २०.१७ २४.७५ २८.५६
icon
एकूण महिला मनुष्य दिवस (%) ४४.७ ४३.९४ ४४.७१ ४३.६२ ४२.९३
icon
प्रति कुटुंब प्रदान केलेले रोजगाराचे सरासरी दिवस ८.७ ४७.४ ३७.१२ ४०.५४ ४०.३४
icon
प्रति व्यक्ती प्रति दिवस सरासरी मजुरी दर (रु.) २८५.५६ २६०.७१ २४२.१७ २३५.३३ २२४
icon
100 दिवसांचे वेतन रोजगार पूर्ण केलेल्या HH ची एकूण संख्या २,८०,४४९ १,३२,४०२ १,७४,११६ १,३६,८११
icon
एकूण काम केलेले कुटुंब [लाखांमध्ये] ०.१ २४.५२ २१.१८ २०.३६ १६.८४
icon
एकूण व्यक्तींनी काम केले [लाखांमध्ये] ०.१५ ४१.३९ ३७.०२ ३६.८८ ३१.१
icon
विविध दिव्यांगांनी काम केले ८२ १८२०२ १६२२४ १७६५० १७१२८
icon

कामाची प्रगती

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

कार्यप्रदर्शन मापदंड आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ तक्ता
शून्य खर्च असलेल्या ग्रामपंचायतीची संख्या २२,१६६ ७०८ १,३३१ ८१७ १,९८३
icon
एकूण घेतलेल्या कामांची संख्या (नवीन+स्पिल ओव्हर)[लाखांमध्ये] ९.४४ ९.४३ ११.२९ ११.०१ १०.१
icon
सुरू असलेल्या कामांची संख्या [लाखांमध्ये] ९.३८ ९.११ ८.१ ८.७ ७.४८
icon
पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या ५,९११ ३,३७,७७५ ३,१९,२२९ २,३१,३६६ २,६२,०४६
icon
NRM खर्चाचा % (सार्वजनिक + वैयक्तिक) २.२५ ६.७८ ५३.५४ ५८.७४ ६८.०१
icon
श्रेणी B कामांचा % ७८.५८ ८०.५७ ८०.४ ७९ ७९.८५
icon
कृषी आणि कृषी संलग्न कामांवरील खर्चाचा % ६३.८१ ४८.५४ ६३.४ ६०.७३ ६४.९९
icon

 

आर्थिक प्रगती

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

कार्यप्रदर्शन मापदंड आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ तक्ता
एकूण केंद्र प्रकाशन ३०६५७०.३७ २१५३००.८९ २०९३७१.९१ १६०८१७.४४
icon
एकूण उपलब्धता ४००९७०.३१ २४१११३.६ २७४०५३.४८ १६०८१७.४४
icon
टक्केवारी वापर १११.६३ १०८.७९ ८८.४३ १२२.४५
icon
एकूण खर्च (लाख मध्ये.) ८,०३९.६५ ४,४७,६१४.४१ २,६२,३१४.५ २,४०,९९९.८१ १,९६,९२२.२६
icon
मजुरी (लाखांमध्ये) ६,०३०.९ २,९४,६३३.६९ १,७६,८८४.३ १,८७,२२३.४६ १,४९,३८३.६९
icon
साहित्य आणि कुशल मजुरी ( रु. लाखांमध्ये) २,००८.४३ १,२५,२२१.९४ ७०,७६५.६६ ४०,००५.७० ३५,५३३.९७
icon
साहित्य(%) २४.९८ २९.८२ २८.५७ १७.६१ १९.२२
icon
एकूण प्रशासन खर्च (लाख मध्ये.) ०.३२ २७,७५८.७९ १४,६६४.५४ १५,१२०.०५ १२,००४.५९
icon
प्रशासनाचा कालावधी(%) ६.२ ५.५९ ६.२४ ६.१
icon
मनुष्य प्रति दिवस सरासरी खर्च ( रु. मध्ये) ७५७.६९ ४४२.७२ ३५०.२५ २९८.५८ २८३.०५
icon
EFMS द्वारे एकूण खर्चाचा % ९१.७६ ९९.८५ ९९.८४ ९९.९८ ९९.९३
icon
15 दिवसात % पेमेंट व्युत्पन्न १०० ९१.१५ ९१.८५ ९४.७ ९६.८३
icon

 

wpChatIcon