मागे

दृष्टिक्षेपात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र

अ.क्र.तपशील2018-192017-182016-17
1जॉबकार्ड वितरित केलेल्या एकुण कुटुंबांची संख्या
  1.1) एकुण कुटुंबांची संख्या - (लाखात) -- -- 80.47
  1.2) अनुसूचित जातीच्या कुटुंबांची संख्या - (लाखात) -- -- 7.83
  1.3) अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांची संख्या - (लाखात) -- -- 10.97
  1.4) बँक/पोस्‍टात खाती असलेल्या नोंदणीकृत आधार संलग्न मजुरांची संख्या (लाखात) - (लाखात) -- -- 40.37
2मजूरी वाटपासाठी बँक/पोष्टात मजूरांची उघडण्यात आलेली एकुण खाती (लाखात) -- -- 60.13
3रोजगार उपलब्ध करुन दिलेल्या एकुण कुटुंबांची संख्या
  3.1) एकुण कुटुंबांची संख्या - (लाखात) -- -- 14.34
  3.2) अनुसूचित जातीच्या कुटूबांची संख्या - (लाखात) -- -- 1.32
  3.3) अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांची संख्या - (लाखात) -- -- 2.86
4रोजगार उपलब्ध करुन दिलेल्या एकुण मजूरांची संख्या
  4.1) एकूण मजूरांची संख्या - (लाखात) -- -- 27.27
  4.2) महिला मजूरांची संख्या - (लाखात) -- -- 12.22
  4.3) अपंग मजूरांची संख्या - (लाखात) -- -- 0.18
5मनुष्य दिवस निर्मिती
  5.1) एकुण मनुष्यदिवस निर्मिती - (लाखात) -- -- 709.17
  5.2) अनुसूचित जाती - (लाखात) -- -- 62.53
  5.3) अनुसूचित जातीची टक्केवारी - (टक्के) -- -- 8.82
  5.4) अनुसूचित जमाती - (लाखात) -- -- 143.56
  5.5) अनुसूचित जमातीची टक्केवारी - (टक्के) -- -- 20.24
  5.6) महिला - (लाखात) -- -- 318.17
  5.7) महिलांची टक्केवारी - (टक्के) -- -- 44.86
6सरासरी प्रतिकुटुंब मनुष्य दिवस निर्मिती (दिवस) -- -- 49
7100 दिवसापेक्षा जास्त दिवस रोजगार पुरविण्यात आलेल्या कुटूबांची संख्या
  7.1) कुटुंबांची संख्या - (लाखात) -- -- 1.65
  7.2) मनुष्य दिवस निर्मिती - (लाखात) -- -- 114.49
8एकुण खर्च (रु.कोटीत) -- -- 2093.03
  8.1) अकुशल मजुरीवरील खर्च - (रु.कोटीत) -- -- 1340.03
  8.2) साहित्यावरील खर्च - (रु.कोटीत) -- -- 633.44
9मजुरी व साहित्यावरील खर्चाचे प्रमाण -- -- 68:32
  9.1) मजुरीवरील खर्चाचे प्रमाण - (टक्के) -- -- 68
  9.2) साहित्यावरील खर्चाचे प्रमाण - (टक्के) -- -- 32
10चालु वर्षातील एकुण पूर्ण कामे
  10.1) पूर्ण झालेली कामे - (लाखात) -- -- 1.44
  10.2) चालु कामे - (लाखात) -- -- 4.84
11चालू वर्षातील कामाच्या प्रकारानुसार पुर्ण व चालु कामे
  11.1) ग्रामीण भागातील अंतर्गत रस्ते -
  11.1.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- -- 6866
  11.1.2) चालु कामे - (संख्या) -- -- 28396
  11.2) पूरनियंत्रण विषयक कामे -
  11.2.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- -- 527
  11.2.2) चालु कामे - (संख्या) -- -- 1266
  11.3) जलसंधारण व जलसंवर्धन विषयक कामे -
  11.3.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- -- 20454
  11.3.2) चालु कामे - (संख्या) -- -- 49914
  11.4) दुष्काळ प्रतिबंधक कामे -
  11.4.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- -- 23728
  11.4.2) चालु कामे - (संख्या) -- -- 69049
  11.5) लघु सिंचन कामे -
  11.5.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- -- 342
  11.5.2) चालु कामे - (संख्या) -- -- 1131
  11.6) जमिनीच्या विकासाकरिता सिंचनाची कामे (Category IV) -
  11.6.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- -- 40353
  11.6.2) चालु कामे - (संख्या) -- -- 227862
  11.7) पारंपारिक जलस्रोतांचे नुतनीकरणाची कामे -
  11.7.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- -- 3106
  11.7.2) चालु कामे - (संख्या) -- -- 5728
  11.8) भू-विकासाची कामे -
  11.8.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- -- 7149
  11.8.2) चालु कामे - (संख्या) -- -- 7988
  11.9) राजीव गांधी सेवा केंद्र -
  11.9.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- -- 160
  11.9.2) चालु कामे - (संख्या) -- -- 395
  11.10) ग्रामीण पेयजलाची कामे -
  11.10.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- -- 7963
  11.10.2) चालु कामे - (संख्या) -- -- 14240
  11.11) ग्रामीण स्वच्छता अभियान -
  11.11.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- -- 30311
  11.11.2) चालु कामे - (संख्या) -- -- 73777
  11.12) इतर कामे -
  11.12.1) इतर कामे पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- -- 3181
  11.12.2) इतर कामे चालु कामे - (संख्या) -- -- 4501
12महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र अंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे
  12.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- -- 22753
  12.2) चालु कामे - (संख्या) -- -- 77729
13महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र अंतर्गत शेततळ्यांची कामे
 13.1)पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- -- 2591
 13.2)चालु कामे - (संख्या) -- -- 8013