मागे

दृष्टिक्षेपात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र

अ.क्र.तपशील2018-192017-182016-17
1जॉबकार्ड वितरित केलेल्या एकुण कुटुंबांची संख्या
  1.1) एकुण कुटुंबांची संख्या - (लाखात) -- 83.2281.73
  1.2) अनुसूचित जातीच्या कुटुंबांची संख्या - (लाखात) -- 7.967.91
  1.3) अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांची संख्या - (लाखात) -- 11.5211.2
  1.4) बँक/पोस्‍टात खाती असलेल्या नोंदणीकृत आधार संलग्न मजुरांची संख्या (लाखात) - (लाखात) -- 45..2740.37
2मजूरी वाटपासाठी बँक/पोष्टात मजूरांची उघडण्यात आलेली एकुण खाती (लाखात) -- 68.4268.48
3रोजगार उपलब्ध करुन दिलेल्या एकुण कुटुंबांची संख्या
  3.1) एकुण कुटुंबांची संख्या - (लाखात) -- 16.9814.33
  3.2) अनुसूचित जातीच्या कुटूबांची संख्या - (लाखात) -- 1.721.32
  3.3) अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांची संख्या - (लाखात) -- 3.252.86
4रोजगार उपलब्ध करुन दिलेल्या एकुण मजूरांची संख्या
  4.1) एकूण मजूरांची संख्या - (लाखात) -- 31.4027.26
  4.2) महिला मजूरांची संख्या - (लाखात) -- 13.7512.22
  4.3) अपंग मजूरांची संख्या - (लाखात) -- 0.200.18
5मनुष्य दिवस निर्मिती
  5.1) एकुण मनुष्यदिवस निर्मिती - (लाखात) -- 825.32708.99
  5.2) अनुसूचित जाती - (लाखात) -- 79.8862.55
  5.3) अनुसूचित जातीची टक्केवारी - (टक्के) -- 9.688.82
  5.4) अनुसूचित जमाती - (लाखात) -- 165.56143.55
  5.5) अनुसूचित जमातीची टक्केवारी - (टक्के) -- 20.0620.25
  5.6) महिला - (लाखात) -- 375.40318.17
  5.7) महिलांची टक्केवारी - (टक्के) -- 45.4944.86
6सरासरी प्रतिकुटुंब मनुष्य दिवस निर्मिती (दिवस) -- 4949
7100 दिवसापेक्षा जास्त दिवस रोजगार पुरविण्यात आलेल्या कुटूबांची संख्या
  7.1) कुटुंबांची संख्या - (लाखात) -- 1.981.65
  7.2) मनुष्य दिवस निर्मिती - (लाखात) -- 133.75114.44
8एकुण खर्च (रु.कोटीत) -- 2300.062083.12
  8.1) अकुशल मजुरीवरील खर्च - (रु.कोटीत) -- 1568.171336.17
  8.2) साहित्यावरील खर्च - (रु.कोटीत) -- 606.19633.39
9मजुरी व साहित्यावरील खर्चाचे प्रमाण -- 72:2868:32
  9.1) मजुरीवरील खर्चाचे प्रमाण - (टक्के) -- 7268
  9.2) साहित्यावरील खर्चाचे प्रमाण - (टक्के) -- 2832
10चालु वर्षातील एकुण पूर्ण कामे
  10.1) पूर्ण झालेली कामे - (लाखात) -- 2.211.61
  10.2) चालु कामे - (लाखात) -- 6.025.50
11चालू वर्षातील कामाच्या प्रकारानुसार पुर्ण व चालु कामे
  11.1) ग्रामीण भागातील अंतर्गत रस्ते -
  11.1.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- 59257686
  11.1.2) चालु कामे - (संख्या) -- 2496226008
  11.2) पूरनियंत्रण विषयक कामे -
  11.2.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- 608571
  11.2.2) चालु कामे - (संख्या) -- 14801185
  11.3) जलसंधारण व जलसंवर्धन विषयक कामे -
  11.3.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- 1390421637
  11.3.2) चालु कामे - (संख्या) -- 4137044609
  11.4) दुष्काळ प्रतिबंधक कामे -
  11.4.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- 1566926085
  11.4.2) चालु कामे - (संख्या) -- 8271162425
  11.5) लघु सिंचन कामे -
  11.5.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- 248372
  11.5.2) चालु कामे - (संख्या) -- 9141025
  11.6) जमिनीच्या विकासाकरिता सिंचनाची कामे (Category IV) -
  11.6.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- 12441648362
  11.6.2) चालु कामे - (संख्या) -- 343763321746
  11.7) पारंपारिक जलस्रोतांचे नुतनीकरणाची कामे -
  11.7.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- 19473337
  11.7.2) चालु कामे - (संख्या) -- 46854822
  11.8) भू-विकासाची कामे -
  11.8.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- 30977902
  11.8.2) चालु कामे - (संख्या) -- 75506477
  11.9) राजीव गांधी सेवा केंद्र -
  11.9.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- 67178
  11.9.2) चालु कामे - (संख्या) -- 321365
  11.10) ग्रामीण पेयजलाची कामे -
  11.10.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- 86838910
  11.10.2) चालु कामे - (संख्या) -- 1089112173
  11.11) ग्रामीण स्वच्छता अभियान -
  11.11.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- 4598932956
  11.11.2) चालु कामे - (संख्या) -- 8136465993
  11.12) इतर कामे -
  11.12.1) इतर कामे पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- 9403340
  11.12.2) इतर कामे चालु कामे - (संख्या) -- 21722822
12महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र अंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे
  12.1) पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- 1885224855
  12.2) चालु कामे - (संख्या) -- 7229458245
13महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र अंतर्गत शेततळ्यांची कामे
 13.1)पूर्ण झालेली कामे - (संख्या) -- 19222835
 13.2)चालु कामे - (संख्या) -- 53094478