जाहिराती

अ.क्र.जाहिरात क्र.शीर्षकविषयदिनांकआकार (KB)डाऊनलोड
1जाहिरात : वित्तीय सल्लागार पदाकरिता जाहिरात जाहिरात : वित्तीय सल्लागार पदाकरिता जाहिरात    जाहिरात : वित्तीय सल्लागार पदाकरिता जाहिरात 18/05/20182208
21 नियोजन विभाग (रोहयो) या विभागात करार पध्दतीने नियुक्ती बाबत...    नियोजन विभाग (रोहयो) या विभागात करार पध्दतीने नियुक्ती बाबत...22/08/2017153
3मुलाखती स्थगित केल्याबाबत मुलाखती स्थगित केल्याबाबत    सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय - मुलाखती स्थगित केल्याबाबत 20/10/201639
4मुलाखत - सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय पदभरती मुलाखत - सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय पदभरती    मुलाखत - सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय पदभरती 19/10/2016654
51 पदभरती - सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य-16/09/2016    पदभरती - सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य-16/09/201616/09/2016170
6जा. क्र. आमगांराग्रारोहयो/आस्था/९३६/१६ मोबाईल फोन / टॅबलेट खरेदी बाबत    मोबाईल फोन / टॅबलेट खरेदी बाबत 15/06/2016543
71 मग्रारोहयोअंतर्गत सन 2015-16 मध्ये पूर्ण झालेल्या विहिरींच्या लाभार्थ्यांची यादी    मग्रारोहयोअंतर्गत सन 2015-16 मध्ये पूर्ण झालेल्या विहिरींच्या लाभार्थ्यांची यादी13/05/20167203
8शासन निर्णय क्रमांक- शेततळे-२०१६/प्र.क्र.१(७४)/रोहयो-५, "मागेल त्याला शेततळे" योजना मंजूर करणेबाबत.    "मागेल त्याला शेततळे" योजना मंजूर करणेबाबत.17/02/20166125
9EGS-Desk-6 कंत्राटी तत्वावरील सोशल कम्युनिकेशन स्पेशालिस्ट (वरिष्ठ) या पदासाठीच्या मुलाखतीचे वेळापत्रक    कंत्राटी तत्वावरील सोशल कम्युनिकेशन स्पेशालिस्ट (वरिष्ठ) या पदासाठीच्या मुलाखतीचे वेळापत्रक14/10/201533
10विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद २०१४-१५ चे लेखापरिक्षणासाठी वैधानिक लेखापरिक्षकांच्या नियुक्ती-विभागीय आयुक्त कार्यालय,औरंगाबाद    मगांराग्रारोहयो अंतर्गत २०१४-१५ चे लेखापरिक्षणासाठी वैधानिक लेखापरिक्षकांच्या नियुक्ती करीता जाहिरात-विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद31/07/201514772
12