जाहिराती

अ.क्र.जाहिरात क्र.शीर्षकविषयदिनांकआकार (KB)डाऊनलोड
1क्र. पदभरती- 2019/प्र.क्र.56/साअंसं- 2 सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर/सेवाकरार पद्धतीने राज्य समन्वयक पदावर नियुक्तीबाबत    सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर/सेवाकरार पद्धतीने राज्य समन्वयक पदावर नियुक्तीबाबत13/02/2020193
2मग्रारो २०१९/प्र.क्र. ३१/रोहयो-६अ सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयामध्ये संचालक हे पद केंद्र/राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांमार्फत प्रतिनियुक्तीने/सेवाकरार पध्दतीने अथवा कंत्राटी तत्त्वावर भरण्याबाबत    सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयामध्ये संचालक हे पद केंद्र/राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांमार्फत प्रतिनियुक्तीने/सेवाकरार पध्दतीने अथवा कंत्राटी तत्त्वावर भरण्याबाबत18/01/2020158
32019-20/3802 सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयात कंत्राटी तत्त्वावर करार पध्दतीने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांमधून लेखाधिकारी, सहाय्यक लेखाधिकारी आणि लेखापाल/लेखा लिपिक या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या    सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयात कंत्राटी तत्त्वावर करार पध्दतीने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांमधून लेखाधिकारी, सहाय्यक लेखाधिकारी आणि लेखापाल/लेखा लिपिक या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या26/11/201983
41 सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई या कार्यालयातील उपसंचालक पदावर करार पध्दतीने नियुक्तीच्या पात्रता व अटी शर्ती    सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई या कार्यालयातील उपसंचालक पदावर करार पध्दतीने नियुक्तीच्या पात्रता व अटी शर्ती 13/09/2019159
5सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 9 वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई-32 या कार्यालयातील सहसंचालक तथा राज्य समन्वयक (प्रशासन व वित्त) हे 1 पद राज्य शासकीय अधिकारी संवर्गातून प सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 9 वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई-32 या कार्यालयातील सहसंचालक तथा राज्य समन्वयक (प्रशासन व वित्त) हे 1 पद राज्य शासकीय अधिकारी संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत जाहिरात    सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 9 वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई-32 या कार्यालयातील सहसंचालक तथा राज्य समन्वयक (प्रशासन व वित्त) हे 1 पद राज्य शासकीय अधिकारी संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत जाहिरात 22/02/20191325
61 सदर अपिल प्राधिकरणातील सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत    सदर अपिल प्राधिकरणातील सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत01/02/2019195
71 राज्‍य मानव संसाधन समन्‍वयक (State HR Coordinator)    जाहिरात - राज्य मानव संसाधन समन्वयक पदाकरिता जाहिरात 01/06/2018335
8जाहिरात : वित्तीय सल्लागार पदाकरिता जाहिरात जाहिरात : वित्तीय सल्लागार पदाकरिता जाहिरात    जाहिरात : वित्तीय सल्लागार पदाकरिता जाहिरात 18/05/20182208
91 नियोजन विभाग (रोहयो) या विभागात करार पध्दतीने नियुक्ती बाबत...    नियोजन विभाग (रोहयो) या विभागात करार पध्दतीने नियुक्ती बाबत...22/08/2017153
10मुलाखती स्थगित केल्याबाबत मुलाखती स्थगित केल्याबाबत    सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय - मुलाखती स्थगित केल्याबाबत 20/10/201639
123