जाहिराती

अ.क्र.जाहिरात क्र.शीर्षकविषयदिनांकआकार (KB)डाऊनलोड
11 नियोजन विभाग (रोहयो) या विभागात करार पध्दतीने नियुक्ती बाबत...    नियोजन विभाग (रोहयो) या विभागात करार पध्दतीने नियुक्ती बाबत...22/08/2017153
2मुलाखती स्थगित केल्याबाबत मुलाखती स्थगित केल्याबाबत    सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय - मुलाखती स्थगित केल्याबाबत 20/10/201639
3मुलाखत - सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय पदभरती मुलाखत - सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय पदभरती    मुलाखत - सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय पदभरती 19/10/2016654
41 पदभरती - सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य-16/09/2016    पदभरती - सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य-16/09/201616/09/2016170
5जा. क्र. आमगांराग्रारोहयो/आस्था/९३६/१६ मोबाईल फोन / टॅबलेट खरेदी बाबत    मोबाईल फोन / टॅबलेट खरेदी बाबत 15/06/2016543
61 मग्रारोहयोअंतर्गत सन 2015-16 मध्ये पूर्ण झालेल्या विहिरींच्या लाभार्थ्यांची यादी    मग्रारोहयोअंतर्गत सन 2015-16 मध्ये पूर्ण झालेल्या विहिरींच्या लाभार्थ्यांची यादी13/05/20167203
7शासन निर्णय क्रमांक- शेततळे-२०१६/प्र.क्र.१(७४)/रोहयो-५, "मागेल त्याला शेततळे" योजना मंजूर करणेबाबत.    "मागेल त्याला शेततळे" योजना मंजूर करणेबाबत.17/02/20166125
8EGS-Desk-6 कंत्राटी तत्वावरील सोशल कम्युनिकेशन स्पेशालिस्ट (वरिष्ठ) या पदासाठीच्या मुलाखतीचे वेळापत्रक    कंत्राटी तत्वावरील सोशल कम्युनिकेशन स्पेशालिस्ट (वरिष्ठ) या पदासाठीच्या मुलाखतीचे वेळापत्रक14/10/201533
9विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद २०१४-१५ चे लेखापरिक्षणासाठी वैधानिक लेखापरिक्षकांच्या नियुक्ती-विभागीय आयुक्त कार्यालय,औरंगाबाद    मगांराग्रारोहयो अंतर्गत २०१४-१५ चे लेखापरिक्षणासाठी वैधानिक लेखापरिक्षकांच्या नियुक्ती करीता जाहिरात-विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद31/07/201514772
10जाहीरात क्र.मग्रारो-२०१५/प्र.क्र.३४/रोहयो-६ब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सोशल कम्युनीकेशन स्पेशॅलीस्ट (वरिष्ठ) व विभागीय समन्वयक (सामाजीक अंकेक्षण संचालनालय) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्याबाबत    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सोशल कम्युनीकेशन स्पेशॅलीस्ट (वरिष्ठ) व विभागीय समन्वयक (सामाजीक अंकेक्षण संचालनालय) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्याबाबत07/07/20155560
12