परिपत्रके

अ.क्र.शासन परिपत्रक क्र.दिनांकशीर्षकविषयआकार (KB)प्रवर्गडाऊनलोड
1शासन परिपत्रक क्र.शेतत-2016/प्र.क्र.1(74)/रोहयो-5 10/01/2017 “मागेल त्याला शेततळे” योजने अंतर्गत मार्गदर्शक सूचना    “मागेल त्याला शेततळे” योजने अंतर्गत मार्गदर्शक सूचना 619कामे आणि कार्यपद्धती
2शासन परिपत्रक क्र.:मग्रारो २०१४/प्र.क्र.१६/रोहयो -१21/07/2014 शासन परिपत्रक क्र.:मग्रारो २०१४/प्र.क्र.१६/रोहयो -१    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत कृषी विभागामार्फत शेततळी घेण्याच्या कार्यक्रमास मुदतवाढ देणेबाबत1340