परिपत्रके

अ.क्र.शासन परिपत्रक क्र.दिनांकशीर्षकविषयआकार (KB)प्रवर्गडाऊनलोड
1शासन परिपत्रक क्रमांक : रोभूसं-2016/प्र.क्र.188/रोहयो-8.30/11/2018 रोहयो अंतर्गत थेट खरेदी पद्धतीने जमीन खरेदी करावयाच्या प्रकरणांमध्ये मोबदल्याची परिगणना करताना केवळ वार्षिक बाजारमुल्य दर (रेडी रेकनर दर) विचारात घेवून मोबदल्याची परिगणना करण्याबाबत    रोहयो अंतर्गत थेट खरेदी पद्धतीने जमीन खरेदी करावयाच्या प्रकरणांमध्ये मोबदल्याची परिगणना करताना केवळ वार्षिक बाजारमुल्य दर (रेडी रेकनर दर) विचारात घेवून मोबदल्याची परिगणना करण्याबाबत. 755धोरणात्मक बाबी
2शासन परिपत्रक क्र. मग्रारोहयो-2018/प्र.क्र.34/रोहयो-710/08/2018 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2019-2020 चे लेबर बजेट व वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्याबाबत.    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2019-2020 चे लेबर बजेट व वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्याबाबत.6203प्रशासकीय बाबी
3क्र.मगांराग्रारोहयोपंचायत / ग्रारोसेमानधन / २०१८/ ७९८ 28/05/2018 क्र.मगांराग्रारोहयोपंचायत / ग्रारोसेमानधन / २०१८/ ७९८    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सर्व जिल्ह्यातील ग्राम रोजगार सेवकांना वेळेत मानधन अदा करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना 1031धोरणात्मक बाबी
4क्र.मगांराग्रारोहयो / तांत्रिक / २०१८ / ७९४ 28/05/2018 क्र.मगांराग्रारोहयो / तांत्रिक / २०१८ / ७९४    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र अंतर्गत सिंचन विहीर तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची कुशल प्रदाने लाभर्थ्यांचे खात्यात थेट जमा करणेबाबत 1032मजुरांच्या लाभाबाबत
53625/04/2018 महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्‍ट्र अंतर्गत ग्रामपंचायती मार्फत गॅबियन बंधाऱ्यांची कामे घेण्याबाबत.    महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्‍ट्र अंतर्गत ग्रामपंचायती मार्फत गॅबियन बंधाऱ्यांची कामे घेण्याबाबत.2629कामे आणि कार्यपद्धती
6मग्रारो-2018/प्र.क्र.43/मग्रारो-131/03/2018 महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्‍ट्र अंतर्गत घेण्‍यात येणाऱ्या सिंचन विहीरीची कामे पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम.    महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्‍ट्र अंतर्गत घेण्‍यात येणाऱ्या सिंचन विहीरीची कामे पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम.287कामे आणि कार्यपद्धती
7शासन परिपत्रक क्र.- धडक-२०१६/ प्र.क्र.५ / मग्रारो-५22/12/2017 शासन परिपत्रक क्र.- धडक-२०१६/ प्र.क्र.५ / मग्रारो-५    धडक सिंचन विहिरी कार्यक्रमांतर्गत यवतमाळ जिल्ह्याकरिता असलेल्या मा. पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत 669कामे आणि कार्यपद्धती
8शासन परिपत्रक क्र. फळबाग - २०१६/ प्र.क्र.१०५/ मग्रारो-५ 22/12/2017 शासन परिपत्रक क्र. फळबाग - २०१६/ प्र.क्र.१०५/ मग्रारो-५    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या शेतावर, शेतीच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या पडीक जमिनीवर कृषी व पदुम विभागामार्फत वृक्ष लागवड कार्यक्रमास मुदतवाढ देण्याबाबत786कामे आणि कार्यपद्धती
9शासन पत्र क्र. मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.८५ /मग्रारो-१ 28/11/2017 शासन पत्र क्र. मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.८५ /मग्रारो-१    समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहिरी कार्यक्रमाबाबत.300कामे आणि कार्यपद्धती
10शासन परिपत्रक क्रमांक-योजना -२०१५ /प्र.क्र.२८(३) /मग्रारो-५ 07/11/2017 शासन परिपत्रक क्रमांक-योजना -२०१५ /प्र.क्र.२८(३) /मग्रारो-५    राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या जवाहर/ धडक सिंचन विहीर कार्यक्रमातील अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत152राज्य रोजगार हमी योजना
12345678910...