परिपत्रके

अ.क्र.शासन परिपत्रक क्र.दिनांकशीर्षकविषयआकार (KB)प्रवर्गडाऊनलोड
1क्र.मगांराग्रारोहयोपंचायत / ग्रारोसेमानधन / २०१८/ ७९८ 28/05/2018 क्र.मगांराग्रारोहयोपंचायत / ग्रारोसेमानधन / २०१८/ ७९८    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सर्व जिल्ह्यातील ग्राम रोजगार सेवकांना वेळेत मानधन अदा करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना 1031धोरणात्मक बाबी
2क्र.मगांराग्रारोहयो / तांत्रिक / २०१८ / ७९४ 28/05/2018 क्र.मगांराग्रारोहयो / तांत्रिक / २०१८ / ७९४    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र अंतर्गत सिंचन विहीर तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची कुशल प्रदाने लाभर्थ्यांचे खात्यात थेट जमा करणेबाबत 1032मजुरांच्या लाभाबाबत
3मग्रारो-2018/प्र.क्र.43/मग्रारो-131/03/2018 महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्‍ट्र अंतर्गत घेण्‍यात येणाऱ्या सिंचन विहीरीची कामे पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम.    महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्‍ट्र अंतर्गत घेण्‍यात येणाऱ्या सिंचन विहीरीची कामे पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम.287कामे आणि कार्यपद्धती
4शासन परिपत्रक क्र.- धडक-२०१६/ प्र.क्र.५ / मग्रारो-५22/12/2017 शासन परिपत्रक क्र.- धडक-२०१६/ प्र.क्र.५ / मग्रारो-५    धडक सिंचन विहिरी कार्यक्रमांतर्गत यवतमाळ जिल्ह्याकरिता असलेल्या मा. पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत 669कामे आणि कार्यपद्धती
5शासन परिपत्रक क्र. फळबाग - २०१६/ प्र.क्र.१०५/ मग्रारो-५ 22/12/2017 शासन परिपत्रक क्र. फळबाग - २०१६/ प्र.क्र.१०५/ मग्रारो-५    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या शेतावर, शेतीच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या पडीक जमिनीवर कृषी व पदुम विभागामार्फत वृक्ष लागवड कार्यक्रमास मुदतवाढ देण्याबाबत786कामे आणि कार्यपद्धती
6शासन पत्र क्र. मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.८५ /मग्रारो-१ 28/11/2017 शासन पत्र क्र. मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.८५ /मग्रारो-१    समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेंतर्गत अहिल्यादेवी सिंचन विहिरी कार्यक्रमाबाबत.300कामे आणि कार्यपद्धती
7शासन परिपत्रक क्रमांक-योजना -२०१५ /प्र.क्र.२८(३) /मग्रारो-५ 07/11/2017 शासन परिपत्रक क्रमांक-योजना -२०१५ /प्र.क्र.२८(३) /मग्रारो-५    राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या जवाहर/ धडक सिंचन विहीर कार्यक्रमातील अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत152राज्य रोजगार हमी योजना
8शासन परिपत्रक क्र.- मग्रारो-२०१४/ प्र.क्र.११८ / मग्रारो-१० अ 13/10/2017 शासन परिपत्रक क्र.- मग्रारो-२०१४/ प्र.क्र.११८ / मग्रारो-१० अ    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांना दिलेली जॅाब कार्ड मजुरांकडे ठेवणेबाबत.202जॉबकार्ड, कामाची मागणी व बेरोजगार भत्ता
9शासन परिपत्रक क्रमांक-न्यायाप्र-२०१७/प्र.क्र.११७/मग्रारो-३26/09/2017 शासन परिपत्रक क्रमांक-न्यायाप्र-२०१७/प्र.क्र.११७/मग्रारो-३    हजेरी सहाय्यकांकडून दाखल करण्यात आलेल्या न्यायालयीन प्रकरणी उपायुक्त (रोहयो) व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.112प्रशासकीय बाबी
10शासन परिपत्रक क्र.मग्रारो -२०१७/प्र.क्र.६६/मग्रारो-६ ब 04/09/2017 शासन परिपत्रक क्र.मग्रारो -२०१७/प्र.क्र.६६/मग्रारो-६ ब    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत तयार केलेल्या ई-मस्टरची Data Entry विहित कालावधीत नरेगा संकेतस्थळावर करण्याबाबत 53एमआयएस, संकेतस्थळ आणि मजुर उपस्थितीबाबत
12345678910...