परिपत्रके

अ.क्र.शासन परिपत्रक क्र.दिनांकशीर्षकविषयआकार (KB)प्रवर्गडाऊनलोड
1शासन परिपत्रक क्र. : शासन परिपत्रक /प्र.क्र.56/मग्रारो-228/01/2020 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र अंतर्गत गट विकास अधिकारी यांच्या निलंबन निधी निश्चितीबाबत    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र अंतर्गत गट विकास अधिकारी यांच्या निलंबन निधी निश्चितीबाबत 1374प्रशासकीय बाबी
2शासन परिपत्रक क्र. : मग्रारो-2018/प्र.क्र.155/मग्रारो-105/01/2019 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायती- मध्ये 5 विहिरींची कामे सुरु करण्याबाबत    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायती- मध्ये 5 विहिरींची कामे सुरु करण्याबाबत 3157प्रशासकीय बाबी
3शासन परिपत्रक क्रमांक : रोभूसं-2016/प्र.क्र.188/रोहयो-8.30/11/2018 रोहयो अंतर्गत थेट खरेदी पद्धतीने जमीन खरेदी करावयाच्या प्रकरणांमध्ये मोबदल्याची परिगणना करताना केवळ वार्षिक बाजारमुल्य दर (रेडी रेकनर दर) विचारात घेवून मोबदल्याची परिगणना करण्याबाबत    रोहयो अंतर्गत थेट खरेदी पद्धतीने जमीन खरेदी करावयाच्या प्रकरणांमध्ये मोबदल्याची परिगणना करताना केवळ वार्षिक बाजारमुल्य दर (रेडी रेकनर दर) विचारात घेवून मोबदल्याची परिगणना करण्याबाबत. 755धोरणात्मक बाबी
4शासन परिपत्रक क्र. : मग्रारो-2018/प्र.क्र.59/मग्रारो-127/11/2018 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनुज्ञेय कामे प्राधान्याने घेण्याबाबत    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनुज्ञेय कामे प्राधान्याने घेण्याबाबत 3162प्रशासकीय बाबी
5शासन परिपत्रक क्र. मग्रारोहयो-2018/प्र.क्र.34/रोहयो-710/08/2018 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2019-2020 चे लेबर बजेट व वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्याबाबत.    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2019-2020 चे लेबर बजेट व वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्याबाबत.6203प्रशासकीय बाबी
6क्र.मगांराग्रारोहयोपंचायत / ग्रारोसेमानधन / २०१८/ ७९८ 28/05/2018 क्र.मगांराग्रारोहयोपंचायत / ग्रारोसेमानधन / २०१८/ ७९८    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सर्व जिल्ह्यातील ग्राम रोजगार सेवकांना वेळेत मानधन अदा करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना 1031धोरणात्मक बाबी
7क्र.मगांराग्रारोहयो / तांत्रिक / २०१८ / ७९४ 28/05/2018 क्र.मगांराग्रारोहयो / तांत्रिक / २०१८ / ७९४    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र अंतर्गत सिंचन विहीर तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची कुशल प्रदाने लाभर्थ्यांचे खात्यात थेट जमा करणेबाबत 1032मजुरांच्या लाभाबाबत
83625/04/2018 महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्‍ट्र अंतर्गत ग्रामपंचायती मार्फत गॅबियन बंधाऱ्यांची कामे घेण्याबाबत.    महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्‍ट्र अंतर्गत ग्रामपंचायती मार्फत गॅबियन बंधाऱ्यांची कामे घेण्याबाबत.2629कामे आणि कार्यपद्धती
9मग्रारो-2018/प्र.क्र.43/मग्रारो-131/03/2018 महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्‍ट्र अंतर्गत घेण्‍यात येणाऱ्या सिंचन विहीरीची कामे पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम.    महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्‍ट्र अंतर्गत घेण्‍यात येणाऱ्या सिंचन विहीरीची कामे पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम.287कामे आणि कार्यपद्धती
10शासन परिपत्रक क्र.- धडक-२०१६/ प्र.क्र.५ / मग्रारो-५22/12/2017 शासन परिपत्रक क्र.- धडक-२०१६/ प्र.क्र.५ / मग्रारो-५    धडक सिंचन विहिरी कार्यक्रमांतर्गत यवतमाळ जिल्ह्याकरिता असलेल्या मा. पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत 669कामे आणि कार्यपद्धती
12345678910...