शासन निर्णय

अ.क्र.शासन निर्णय क्र.दिनांकशीर्षकविषयआकार (KB)प्रवर्गडाऊनलोड
1शासन निर्णय क्रमांक: शेततळे-2018/प्र.क्र.129/मग्रारो-504/07/2019 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व मागेल त्याला शेततळे योजनेंतर्गत अभिसरणाव्दारे शेततळयाची कामे घेण्याबाबत...    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व मागेल त्याला शेततळे योजनेंतर्गत अभिसरणाव्दारे शेततळयाची कामे घेण्याबाबत... 2454प्रशासकीय बाबी
2शासन निर्णय क्रमांक : शेततळे-2018/प्र.क्र.6/रोहयो-528/11/2018 "मागेल त्याला शेततळे" योजनेअंतर्गत कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर शेततळ्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याबाबत.    "मागेल त्याला शेततळे" योजनेअंतर्गत कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर शेततळ्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याबाबत.63प्रशासकीय बाबी
3शासन निर्णय क्र : शेततळे २०१८ /प्र.क्र.६ /मग्रारो-५ 11/04/2018 शासन निर्णय क्र : शेततळे २०१८ /प्र.क्र.६ /मग्रारो-५    मागेल त्याला शेततळे योजनेंतर्गत कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर शेततळ्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याबाबत2326कामे आणि कार्यपद्धती
4शासन निर्णय क्र.शेतत-२०१७/प्र.क्र.४४/रोहयो-५02/08/2017 शासन निर्णय क्र.शेतत-२०१७/प्र.क्र.४४/रोहयो-५    “ मागेल त्याला शेततळे” योजनेअंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये (TSP) लाभार्थी निवडीसाठी ठरवून दिलेली जमीन धारणेची अट शिथिल करणेबाबत. 105कामे आणि कार्यपद्धती
5शासन निर्णय क्र.शेतत-२०१७/प्र.क्र.१८/रोहयो-५01/08/2017 शासन निर्णय क्र.शेतत-२०१७/प्र.क्र.१८/रोहयो-५    सन 2017-18 या वित्तीय वर्षासाठी मागेल त्याला शेततळे योजनेकरिता निधी आयुक्त (कृषी), पुणे यांच्याकडे वर्ग करणेबाबत.90कामे आणि कार्यपद्धती
6शासन निर्णय क्र.शेततळे-२०१६/प्र.क्र.११५/रोहयो-५20/05/2017 शासन निर्णय क्र.शेततळे-२०१६/प्र.क्र.११५/रोहयो-५    “मागेल त्याला शेततळे” योजनेअंतर्गत कोकण विभागासाठी सुधारीत आकारमानाच्या शेततळ्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता देणेबाबत.147कामे आणि कार्यपद्धती
7शा. नि. क्रमांक- मग्रारो-२०१५/प्र.क्र.८५/मग्रारो-१13/07/2016 शा. नि. क्रमांक- मग्रारो-२०१५/प्र.क्र.८५/मग्रारो-१    मग्रारोहयो अंतर्गत मोठया आकारमानाची शेततळी ग्रामपंचायतीमार्फत घेण्याबाबत.1014कामे आणि कार्यपद्धती
8शासन निर्णय क्रमांक- शेततळे-२०१६/प्र.क्र.१(७४)/रोहयो-५,17/02/2016 शासन निर्णय क्रमांक- शेततळे-२०१६/प्र.क्र.१(७४)/रोहयो-५,    "मागेल त्याला शेततळे" योजना मंजूर करणेबाबत.6125राज्य रोजगार हमी योजना
9शासन निर्णय क्र.मग्रारो-२०१५/प्र.क्र.८५/रोहयो-१14/09/2015 शासन निर्णय क्र.मग्रारो-२०१५/प्र.क्र.८५/रोहयो-१    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेततळयांची कामे ग्रामपंचायतीमार्फत/ यंत्रणामार्फत घेण्याबाबत3139कामे आणि कार्यपद्धती
10शा.नि.क्र.मग्रारो-२०१४/प्र.क्र.१६/मग्रारो-१28/02/2014 शा.नि.क्र.मग्रारो-२०१४/प्र.क्र.१६/मग्रारो-१    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत कृषी विभागामार्फत शेततळी घेण्याबाबत 1262कामे आणि कार्यपद्धती
12