शासन निर्णय

अ.क्र.शासन निर्णय क्र.दिनांकशीर्षकविषयआकार (KB)प्रवर्गडाऊनलोड
1शासन निर्णय क्र : आस्थाप-२०१७ /प्र.क्र. ३० /मग्रारो-३ 20/01/2018 शासन निर्णय क्र : आस्थाप-२०१७ /प्र.क्र. ३० /मग्रारो-३    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना -महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त/ जिल्हाधिकारी/ जिल्हा परिषद/ तालुका कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. दिनांक ०१.०१.२०१८ ते २८.०२.२०१८487प्रशासकीय बाबी
2शासन शुद्धिपत्रक क्र. : विहीर-२०१६/प्र.क्र.३१/रोहयो-५04/01/2018 नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, व नागपूर, जिल्ह्यांमध्ये सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम घेणेबाबत....    नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, व नागपूर, जिल्ह्यांमध्ये सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम घेणेबाबत....147कामे आणि कार्यपद्धती
3शासन शुद्धिपत्रक आस्थाप-2017/प्र.क्र.102/मग्रारो-331/10/2017 शासन शुद्धिपत्रक आस्थाप-2017/प्र.क्र.102/मग्रारो-3    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा जिल्हाधिकारी व सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मध्ये कामाची जबाबदारी निश्चित करणेबाबत.....3376प्रशासकीय बाबी
4शासन निर्णय क्र :- फळबाग-२०१७ /प्र.क्र.१०२ /मग्रारो-५ 30/10/2017 शासन निर्णय क्र :- फळबाग-२०१७ /प्र.क्र.१०२ /मग्रारो-५    सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षातील रोजगार हमी योजनेंतर्गत फलोत्पादन कार्यक्रमासाठी सर्वसाधारण लाभार्थ्याकरिता पतमर्यादा मंजुरीबाबत 1195कामे आणि कार्यपद्धती
5क्रमांक आस्थाप-२०१७ /प्र.क्र.३० /मग्रारो-३ 09/10/2017 क्रमांक आस्थाप-२०१७ /प्र.क्र.३० /मग्रारो-३    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मगांराग्रारोहयो -महाराष्ट्र आयुक्तालय, नागपूर व विभागीय आयुक्त /जिल्हाधिकारी / जिल्हा परिषद/तालुका कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत दिनांक ०१.१०.२०१७ ते दिनांक ३११२.२०१७ 493प्रशासकीय बाबी
6शासन निर्णय क्र :- आस्थाप-२०१७ /प्र.क्र.१०२ /मग्रारो-३ 29/09/2017 शासन निर्णय क्र :- आस्थाप-२०१७ /प्र.क्र.१०२ /मग्रारो-३    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा जिल्हाधिकारी व सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मध्ये कामाची जबाबदारी निश्चित करणेबाबत .....223प्रशासकीय बाबी
7शासन निर्णय क्र.मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.३४/ रोहयो-१० 29/08/2017 शासन निर्णय क्र.मग्रारो-२०१६/प्र.क्र.३४/ रोहयो-१०    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र अंतर्गत प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत. छाननी समितीस मुदतवाढ देणेबाबत.... 56तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता
8शासन निर्णय क्र :- आस्थाप-२०१५/प्र.क्र.८८/मग्रारो-३28/08/2017 शासन निर्णय क्र :- आस्थाप-२०१५/प्र.क्र.८८/मग्रारो-३    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विशेष तांत्रिक अधिकारी-मगांराग्रारोहयो (Special Technical Officer-MGNREGA) यांची जिल्हा परिषद आस्थापनेवर ९६ पदे निर्माण केलेल्या पदांना ५ वर्षे मुदतवाढ देण्याबाबत 190प्रशासकीय बाबी
9शासन निर्णय क्र.शेतत-२०१७/प्र.क्र.४४/रोहयो-५02/08/2017 शासन निर्णय क्र.शेतत-२०१७/प्र.क्र.४४/रोहयो-५    “ मागेल त्याला शेततळे” योजनेअंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये (TSP) लाभार्थी निवडीसाठी ठरवून दिलेली जमीन धारणेची अट शिथिल करणेबाबत. 105कामे आणि कार्यपद्धती
10शासन निर्णय क्र.शेतत-२०१७/प्र.क्र.१८/रोहयो-५01/08/2017 शासन निर्णय क्र.शेतत-२०१७/प्र.क्र.१८/रोहयो-५    सन 2017-18 या वित्तीय वर्षासाठी मागेल त्याला शेततळे योजनेकरिता निधी आयुक्त (कृषी), पुणे यांच्याकडे वर्ग करणेबाबत.90कामे आणि कार्यपद्धती
12345678910...