शासन निर्णय

अ.क्र.शासन निर्णय क्र.दिनांकशीर्षकविषयआकार (KB)प्रवर्गडाऊनलोड
1शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2018/प्र.क्र.138/मग्रारो-105/11/2018 म‍हात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत राज्‍य अभिसरण आराखड्याची अंमलबजावणी करणेबाबतच्‍या मार्गदर्शक सूचना    म‍हात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत राज्‍य अभिसरण आराखड्याची अंमलबजावणी करणेबाबतच्‍या मार्गदर्शक सूचना 190प्रशासकीय बाबी
2शासन निर्णय क्रमांक : विहीर-2016/प्र.क्र.31/रोहयो-501/11/2018 नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया व नागपूर जिल्ह्यांमध्ये सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम घेण्याबाबत.    नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया व नागपूर जिल्ह्यांमध्ये सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम घेण्याबाबत.211कामे आणि कार्यपद्धती
3शासन निर्णय क्र.आस्थाप-2017/प्र.क्र. 30/मग्रारो-3, दिनांक 04.10.201804/10/2018 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना -महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त/ जिल्हाधिकारी/ जिल्हा परिषद/ तालुका कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. दिनांक 01.10.2018 ते 28.02.2019.    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना -महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त/ जिल्हाधिकारी/ जिल्हा परिषद/ तालुका कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. दिनांक 01.10.2018 ते 28.02.2019. 283प्रशासकीय बाबी
4शासन शुद्धिपत्रक क्र : मग्रारो २०१६ /प्र.क्र.६१/मग्रारो-१ 29/05/2018 शासन शुद्धिपत्रक क्र : मग्रारो २०१६ /प्र.क्र.६१/मग्रारो-१    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजजेअंतर्गत व्यैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीवर वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत्‍ा वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविणेबाबत198कामे आणि कार्यपद्धती
5शासन निर्णय क्र : मग्रारो २०१८ /प्र.क्र.५१/मग्रारो-१ 29/05/2018 शासन निर्णय क्र : मग्रारो २०१८ /प्र.क्र.५१/मग्रारो-१    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत १२.५ से.मी.X २५ से.मी. पिशवीत रोपे २० से.मी. X ३० से.मी. पिशवीत स्थानांतरीत करण्याचे रोपवाटिकेचे तांत्रिक व आर्थिक मापदंडास मान्यता देणेबाबत 250कामे आणि कार्यपद्धती
6शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१७/ प्र.क्र.५२/ रोहयो-१ 23/04/2018 शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१७/ प्र.क्र.५२/ रोहयो-१    महात्मा गांधी नरेगाच्या कामावरील हजेरीपट (e-muster) करण्यासाठी आपले सरकार केंद्राला प्रदान करण्याचे सेवा शुल्काचा दर निश्चित करण्याबाबत.165कामे आणि कार्यपद्धती
7शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१८ / प्र.क्र.४२/ रोहयो-१16/04/2018 शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१८ / प्र.क्र.४२/ रोहयो-१    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजुरीचे दरपत्रक1669मजुरी दर
8शासन निर्णय क्र : मग्रारो २०१६ /प्र.क्र.३४ /मग्रारो-१० 16/04/2018 शासन निर्णय क्र : मग्रारो २०१६ /प्र.क्र.३४ /मग्रारो-१०    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र अंतर्गत प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत. छाननी समितीस मुदतवाढ देणेबाबत....4013तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता
9शासन निर्णय क्र : मग्रारो २०१६ /प्र.क्र.६१/मग्रारो-१ 12/04/2018 शासन निर्णय क्र : मग्रारो २०१६ /प्र.क्र.६१/मग्रारो-१    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजजेअंतर्गत व्यैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीवर वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत्‍ा वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविणेबाबत812कामे आणि कार्यपद्धती
10शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१६/ प्र.क्र.१०२ / रोहयो-१ 12/04/2018 शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१६/ प्र.क्र.१०२ / रोहयो-१    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सामाजिक वनीकरण तसेच वन विभागामार्फत घेण्यात येणाऱ्या रोपवाटिका, रोपवन, मृद - जलसंधारण इत्यादी कामांतर्गत हजेरीपत्रके निर्गमित करणे, भरणे, पारित करणे, आणि कुशल / अकुशल बाबींचे भूगतान करण्याचे अधिकार वन विभागास प्रदान करण्याबाबत....131कामे आणि कार्यपद्धती
12345678910...