शासन निर्णय

अ.क्र.शासन निर्णय क्र.दिनांकशीर्षकविषयआकार (KB)प्रवर्गडाऊनलोड
1शासन शुद्धिपत्रक क्र : मग्रारो २०१६ /प्र.क्र.६१/मग्रारो-१ 29/05/2018 शासन शुद्धिपत्रक क्र : मग्रारो २०१६ /प्र.क्र.६१/मग्रारो-१    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजजेअंतर्गत व्यैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीवर वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत्‍ा वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविणेबाबत198कामे आणि कार्यपद्धती
2शासन निर्णय क्र : मग्रारो २०१८ /प्र.क्र.५१/मग्रारो-१ 29/05/2018 शासन निर्णय क्र : मग्रारो २०१८ /प्र.क्र.५१/मग्रारो-१    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत १२.५ से.मी.X २५ से.मी. पिशवीत रोपे २० से.मी. X ३० से.मी. पिशवीत स्थानांतरीत करण्याचे रोपवाटिकेचे तांत्रिक व आर्थिक मापदंडास मान्यता देणेबाबत 250कामे आणि कार्यपद्धती
3शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१७/ प्र.क्र.५२/ रोहयो-१ 23/04/2018 शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१७/ प्र.क्र.५२/ रोहयो-१    महात्मा गांधी नरेगाच्या कामावरील हजेरीपट (e-muster) करण्यासाठी आपले सरकार केंद्राला प्रदान करण्याचे सेवा शुल्काचा दर निश्चित करण्याबाबत.165कामे आणि कार्यपद्धती
4शासन निर्णय क्र : मग्रारो २०१६ /प्र.क्र.३४ /मग्रारो-१० 16/04/2018 शासन निर्णय क्र : मग्रारो २०१६ /प्र.क्र.३४ /मग्रारो-१०    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र अंतर्गत प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत. छाननी समितीस मुदतवाढ देणेबाबत....4013तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता
5शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१८ / प्र.क्र.४२/ रोहयो-१16/04/2018 शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१८ / प्र.क्र.४२/ रोहयो-१    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना मजुरीचे दरपत्रक1669मजुरी दर
6शासन निर्णय क्र : मग्रारो २०१६ /प्र.क्र.६१/मग्रारो-१ 12/04/2018 शासन निर्णय क्र : मग्रारो २०१६ /प्र.क्र.६१/मग्रारो-१    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजजेअंतर्गत व्यैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेताच्या बांधावर व शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीवर वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत्‍ा वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविणेबाबत812कामे आणि कार्यपद्धती
7शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१६/ प्र.क्र.१०२ / रोहयो-१ 12/04/2018 शासन निर्णय क्र. -मग्रारो-२०१६/ प्र.क्र.१०२ / रोहयो-१    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सामाजिक वनीकरण तसेच वन विभागामार्फत घेण्यात येणाऱ्या रोपवाटिका, रोपवन, मृद - जलसंधारण इत्यादी कामांतर्गत हजेरीपत्रके निर्गमित करणे, भरणे, पारित करणे, आणि कुशल / अकुशल बाबींचे भूगतान करण्याचे अधिकार वन विभागास प्रदान करण्याबाबत....131कामे आणि कार्यपद्धती
8शासन निर्णय क्र : शेततळे २०१८ /प्र.क्र.६ /मग्रारो-५ 11/04/2018 शासन निर्णय क्र : शेततळे २०१८ /प्र.क्र.६ /मग्रारो-५    मागेल त्याला शेततळे योजनेंतर्गत कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर शेततळ्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याबाबत2326कामे आणि कार्यपद्धती
9शासन निर्णय क्र : आस्थाप-२०१७ /प्र.क्र. ३० /मग्रारो-३13/03/2018 शासन निर्णय क्र : आस्थाप-२०१७ /प्र.क्र. ३० /मग्रारो-३    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना -महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त/ जिल्हाधिकारी/ जिल्हा परिषद/ तालुका कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. दिनांक ०१.०३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८400प्रशासकीय बाबी
10शासन निर्णय क्र. फळबाग - २०१८ / प्र. क्र.७ / रोहयो ५26/02/2018 शासन निर्णय क्र. फळबाग - २०१८ / प्र. क्र.७ / रोहयो ५    सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षातील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फलोत्पादन कार्यक्रमासाठी सर्वसाधारण लाभार्थ्यांकरिता पतमर्यादा मंजूरीबाबत.896राज्य रोजगार हमी योजना
12345678910...