शासन निर्णय

अ.क्र.शासन निर्णय क्र.दिनांकशीर्षकविषयआकार (KB)प्रवर्गडाऊनलोड
1शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः न्यायप्र - 2017/प्र.क्र.117/मग्रारो-3, दिनांक 19.11.201919/11/2019 हजेरी सहाय्यकांकडून दाखल करण्यात आलेल्या न्यायालयीन प्रकरणी उपायुक्त (रोहयो) व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत......    हजेरी सहाय्यकांकडून दाखल करण्यात आलेल्या न्यायालयीन प्रकरणी उपायुक्त (रोहयो) व उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत......796प्रशासकीय बाबी
2शासन निर्णय क्र.मग्रारो 2019/प्र.क्र.11/रोहयो-6ब06/08/2019 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांची मजुरी T+8 या कालावधीमध्ये द्वितीय स्वाक्षरीकर्त्याकडून मंजूर होणेबाबत.    शासन निर्णय क्र.मग्रारो 2019/प्र.क्र.11/रोहयो-6ब3235प्रशासकीय बाबी
3शासन निर्णय क्रमांक: शेततळे-2018/प्र.क्र.129/मग्रारो-504/07/2019 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व मागेल त्याला शेततळे योजनेंतर्गत अभिसरणाव्दारे शेततळयाची कामे घेण्याबाबत...    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व मागेल त्याला शेततळे योजनेंतर्गत अभिसरणाव्दारे शेततळयाची कामे घेण्याबाबत... 2454प्रशासकीय बाबी
4 शासन निर्णय क्रमांक- मग्रारो-2016/प्र.क्र.34/रोहयो-1029/03/2019 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र अंतर्गत प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत. छाननी समितीस मुदतवाढ देणेबाबत...    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र अंतर्गत प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरीचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत. छाननी समितीस मुदतवाढ देणेबाबत... 864प्रशासकीय बाबी
5शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2016/प्र.क्र.102 भाग-2/मग्रारो-125/03/2019 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वन विभागामार्फत घेण्यात येणाऱ्या कामांना मान्यता देण्याकरिता गठीत करण्यात आलेल्या समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वन विभागामार्फत घेण्यात येणाऱ्या कामांना मान्यता देण्याकरिता गठीत करण्यात आलेल्या समितीस मुदतवाढ देण्याबाबत3161प्रशासकीय बाबी
6शासन निर्णय क्रमांक : शेततळे-2018/प्र.क्र.6/रोहयो-528/11/2018 "मागेल त्याला शेततळे" योजनेअंतर्गत कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर शेततळ्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याबाबत.    "मागेल त्याला शेततळे" योजनेअंतर्गत कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर शेततळ्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याबाबत.63प्रशासकीय बाबी
7शासन निर्णय क्र. मग्रारो-2018/प्र.क्र.138/मग्रारो-105/11/2018 म‍हात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत राज्‍य अभिसरण आराखड्याची अंमलबजावणी करणेबाबतच्‍या मार्गदर्शक सूचना    म‍हात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत राज्‍य अभिसरण आराखड्याची अंमलबजावणी करणेबाबतच्‍या मार्गदर्शक सूचना 190प्रशासकीय बाबी
8शासन निर्णय क्रमांक : विहीर-2016/प्र.क्र.31/रोहयो-501/11/2018 नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया व नागपूर जिल्ह्यांमध्ये सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम घेण्याबाबत.    नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया व नागपूर जिल्ह्यांमध्ये सिंचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम घेण्याबाबत.211कामे आणि कार्यपद्धती
9शासन निर्णय क्र. : मग्रारो-2016 / प्र. क्र.102 / मग्रारो-112/10/2018 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वन विभागातील अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय अधिकारांत सुधारणा करण्याबाबत व वन विकास महामंडळ (Forest Development Corporation of Maharashtra Ltd.) मधील सक्षम अधिकाऱ्‍यांना तांत्रिक मंजूरी व प्रशासकीय मान्‍यता विषयक अधिकार प्रदान करण्याबाबत    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वन विभागातील अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय अधिकारांत सुधारणा करण्याबाबत व वन विकास महामंडळ (Forest Development Corporation of Maharashtra Ltd.) मधील सक्षम अधिकाऱ्‍यांना तांत्रिक मंजूरी व प्रशासकीय मान्‍यता विषयक अधिकार प्रदान करण्याबाबत 3139प्रशासकीय बाबी
10शासन निर्णय क्र.आस्थाप-2017/प्र.क्र. 30/मग्रारो-3, दिनांक 04.10.201804/10/2018 शासन निर्णय क्र.आस्थाप-2017/प्र.क्र. 30/मग्रारो-3, दिनांक 04.10.2018    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना -महाराष्ट्र, नागपूर आयुक्तालय, विभागीय आयुक्त/ जिल्हाधिकारी/ जिल्हा परिषद/ तालुका कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. दिनांक 01.10.2018 ते 28.02.2019. 283प्रशासकीय बाबी
12345678910...