दृष्टिक्षेपात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र

दृष्टिक्षेपात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र

अ.क्र. तपशील परिमाण 2012-13 2013-14
1 एकुण नोंदणीकृत कुटूबांची संख्या (लाखात) 73.89 75.67
2 जॉबकार्ड वितरित केलेल्या एकुण कुटूबांची संख्या (लाखात) 70.91 71.58
3 रोजगार उपलब्ध करुन दिलेल्या कुटूबांची संख्या
     3.1 अनुसूचित जातीच्या कुटूबांची संख्या (लाखात) 1.49 1.06
  अनुसूचित जमातीच्या कुटूबांची संख्या. (लाखात) 2.97 2.22
  एकुण कुटूबांची संख्या (लाखात) 16.25 11.40
4 रोजगार उपलब्ध करुन दिलेल्या मजूरांची संख्या
  एकूण मजूरांची संख्या (लाखात) 31.69 20.47
  महिला मजूरांची संख्या (लाखात) 14.24 9.18
  अपंग मजूरांची संख्या (लाखात) 0.23 0.19
5 मनुष्य दिवस निर्मिती
  अनुसूचित जाती (लाखात) 77.68 49.34
  अनुसूचित जमाती (लाखात) 147.22 97.41
  महिला (लाखात) 388.63 225.19
  एकुण मनुष्यदिवस निर्मिती (लाखात) 872.39 515.43
6 100 दिवसापेक्षा जास्त दिवस रोजगार पुरविण्यात आलेल्या कुटूबांची संख्या ( लाखात) 2.28 1.20
7 एकुण खर्च (रु.कोटीत) 2170.29 1275.90
  अकुशल मजुरीवरील खर्च (रु.कोटीत) 1504.93 812.75
8 मजुरी व साहित्यावरील खर्चाचे प्रमाण (टक्के) 73:27 68:32
9 चालु वर्षातील एकुण पूर्ण झालेली कामे ( लाखात) 0.77 0.56
  चालु कामे (लाखात) 2.92 3.73
10 ग्रामीण स्वच्छता अभियांनांतर्गत वैयक्तिक शौचालयांची संख्या
  अभिसरणाद्वारा पूर्ण झालेली कामे (संख्या) ‍-- 30042
  अभिसरणाशिवाय पूर्ण झालेली कामे (संख्या) ‍-- 81555