संपर्क महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना
महाराष्ट्र
भारत सरकार

महाराष्ट्र रोजगार हमी (सुधारणा)अधिनियम,२०१४

महाराष्ट्र रोजगार हमी (सुधारणा)अधिनियम,२०१४

अ.क्र. शीर्षक आकार (KB) डाऊनलोड
1. 26.6.2014 महाराष्ट्र रोजगार हमी (सुधारणा)अधिनियम,२०१४ मराठी - 10 २०० Download
2. महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977 (सुधारित ,२०१४) ३१५ Download
3. महात्मा गांधी राग्रारोहयो- महाराष्ट्र तक्रार निवारण नियम,२०१४ ७७१ Download
4. महात्मा गांधी राग्रारोहयो- महाराष्ट्र बेरोजगार भत्ता नियम,२०१३ ९५५ Download