महाराष्ट्र रोजगार हमी (सुधारणा)अधिनियम,२०१४

महाराष्ट्र रोजगार हमी (सुधारणा)अधिनियम,२०१४

अ.क्र. शीर्षक आकार (KB) डाऊनलोड
1. 26.6.2014 महाराष्ट्र रोजगार हमी (सुधारणा)अधिनियम,२०१४ मराठी - 10 २०० Download
2. महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977 (सुधारित ,२०१४) ३१५ Download
3. महात्मा गांधी राग्रारोहयो- महाराष्ट्र तक्रार निवारण नियम,२०१४ ७७१ Download
4. महात्मा गांधी राग्रारोहयो- महाराष्ट्र बेरोजगार भत्ता नियम,२०१३ ९५५ Download